Onrechtmatigheden

De Autoriteit woningcorporaties ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Dit zijn de in de Woningwet omschreven Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB): sociale huurwoningen, bepaald maatschappelijk vastgoed en specifieke diensten voor de leefbaarheid.

Met het oog op rechtmatigheid toetst de Aw jaarlijks het jaar- en volkshuisvestingsverslag. Mede aan de hand van accountantsverklaringen en assurancerapporten wordt beoordeeld of de woningcorporaties voldoen aan de regels rond staatssteun (woningen vooral toewijzen aan mensen die daar volgens de wet recht op hebben), leningen, verkopen van woningen, leefbaarheid en de Wet Normering Topinkomens.