Omvalrisico

Het kan voorkomen dat een corporatie niet meer in staat is haar werkzaamheden te financieren zonder dat daarmee de publieke taak in gevaar komt. Dat gevaar noemen we het omvalrisico.  Als dit omvalrisico zich voordoet, stelt de Aw niet de financiële positie van een corporatie centraal, maar het belang voor de volkshuisvesting. Corporaties werken immers voor het publiek belang.

Hoewel het nooit volledig kan worden uitgesloten, ziet de Aw er op toe dat het omvalrisico zo laag mogelijk blijft. Daarbij wordt er gekeken naar de financiële consequenties van het beleid van een corporatie op de korte termijn (liquiditeit) en op de langere termijn (de solvabiliteit). Aw beoordeelt of de activiteiten en beleidsvoornemens van de corporatie op middellange termijn zoals huurbeleid, verkopen en  sloop passen bij de draagkracht.