Integriteitsrisico‘s

De Autoriteit woningcorporaties ziet toe op de integriteit van het beleid en het beheer van woningcorporaties. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om fraude met het vermogen van woningcorporaties. Integriteit is nauw verbonden is met governance. Individuele gevallen waarbij integriteit dreigt te worden geschonden, worden het beste voorkomen en gecorrigeerd als de interne bedrijfscultuur dit niet accepteert.

Verder is het toezicht op de integriteit gericht op het tegengaan van zelfverrijking door medewerkers, management, bestuurders en leden van de raad van commissarissen van corporaties. Zonodig schakelt de Aw de ILT-Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) in. De ILT-IOD is belast met de opsporing van strafbare feiten rond woningcorporaties. Onder de Aw valt ook het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties.