Governance

De governance van de corporaties staat centraal in het toezicht op individuele corporaties: hoe zit het met de kwaliteit van het bestuur en het interne toezicht bij woningcorporaties?

Aw ziet een goed functionerende governance als de belangrijkste waarborg voor goed presteren op de andere toezichtterreinen. Ze richt zich in haar toezicht dan ook op het bevorderen van de kwaliteit van het intern toezicht, als ‘eerste verdedigingslinie’.

Thema's

In het toezicht op de governance wordt gekeken naar verschillende thema’s:

  • Handelt de corporatie altijd in het volkshuisvestelijk belang
  • Draagt de corporatie naar vermogen bij aan het volkshuisvestelijk beleid van gemeenten
  • Geschiktheid en betrouwbaarheid van Bestuur en RvC
  • Kwaliteit van de besluitvormingsprocessen
  • Is de corporatie transparant, verantwoord, aanspreekbaar en reflectief