Derivaten en beleggingen

De Autoriteit woningcorporaties ziet er op toe dat woningcorporaties de wet- en regelgeving rondom derivaten en beleggingen naleven.

Alle woningcorporaties hebben inmiddels een reglement financieel beleid en beheer opgesteld, waarin ze beleid hebben vastgelegd rond derivaten en beleggingen. Bij de toetsing van deze reglementen heeft de Aw erop toegezien dat dit beleid tenminste de voorgeschreven bepalingen hieromtrent in het Btiv en Rtiv bevat. In het vervolg van het toezicht is het reglement het document waaraan het feitelijk handelen van een woningcorporatie wordt getoetst. Een belangrijk deel van deze toetsing gebeurt overigens door de accountant.

Herstructureren

De Aw voert periodiek stresstests uit teneinde inzicht te krijgen in de (beheersing van) de risico’s uit hoofde van de bijstortverplichtingen en de breakclausules in de derivatencontracten. Vanaf 1 juli 2017 hebben corporaties meer mogelijkheden om hun derivaten te herstructureren. De Aw en WSW hebben daarvoor een beoordelingskader en procesvereisten opgesteld. In het beoordelingskader is tevens vastgelegd welke corporaties herstructureringsvoorstellen vóóraf ter beoordeling van Aw en WSW dienen voor te leggen.