Toezicht Autoriteit woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Nu en in de toekomst.

Het toezicht van de Aw is integraal en risicogericht en kijkt zowel naar individuele woningcorporaties als de woningcorporatiesector in zijn geheel. Met integraal wordt bedoeld dat de verschillende aandachtsgebieden van het toezicht  (bij voorbeeld financieel en met betrekking tot integriteit) altijd in samenhang worden bekeken. De governance staat daarbij centraal: hoe zijn de checks en balances bij de corporaties georganiseerd en hoe werkt het intern toezicht, spreekt men elkaar aan en corrigeert men elkaar?

Risicogestuurd toezicht

Als toezichthouder kun je niet overal onderzoek naar doen. Risicogestuurd toezicht betekent dat scherp wordt beoordeeld waar de risico‘s op onrechtmatigheden, schadelijk gedrag of schadelijke en risicovolle omstandigheden het grootst zijn. En dat daar vervolgens het zwaartepunt van het toezicht ligt. Het toezicht van de Aw vindt zijn basis in de Woningwet (en lagere regelgeving) en de Wet normering Topinkomens.