Ontwikkeling van spoorvoertuigen

Spoorvoertuigen worden gebouwd volgens Europese en nationale eisen en regelgeving. Alle eisen waaraan het spoorvoertuig is getoetst is en waaraan het heeft voldaan, staan in de EG-keuringsverklaring voor het spoorvoertuig. Van de eisen moet een overzicht worden gemaakt. Dit proces heet inventarisatie van eisen (requirement capture). De aanvrager is verantwoordelijk voor de inventarisatie.

Een toekomstige aanvrager van een voertuigvergunning voor een nieuw spoorvoertuig kan voorwaarden en eisen bespreken met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of met de European Railways Agency (ERA). In dit vooroverleg wordt het project besproken, en de ontwerpeisen die Europese en nationale wetgeving stellen. Ook de beheerder van de infrastructuur kan aan dit vooroverleg meedoen.

Eisen aan technische installaties

Voor technische installaties zijn er technische eisen aan interoperabiliteit (TSI's). Deze eisen, en ook die van andere normen en standaarden, zijn bepalend voor veilige spoorvoertuigen. In nieuwe locomotieven en reizigerstreinen moet een beveiligingsinstallatie zijn ingebouwd zoals het European Rail Traffic Management System (ERTMS) voorschrijft. ERTMS zit steeds vaker in de infrastructuur van de hoofdspoorweg en vervangt in de toekomst de nationale treinbeïnvloedingssystemen, zoals Automatische Trein Beïnvloeding (ATB).

Verplichting voor ERTMS-installatie

In de huidige TSI's voor de subsystemen besturing en seingeving (CCS), TSI CCS Control-command and signalling 2016/919, staat voor welke spoorvoertuigen de ERTMS-installatie verplicht is. U vindt meer informatie op de website van de ERA, onder TSI CCS (Engels). Deze technische specificatie heeft ook invloed op bestaande typegoedkeuringen. Typehouders moeten zelf monitoren welke TSI hun type beïnvloedt.

Afwijken van technische eisen

Kunt u aan 1 of meer eisen van de TSI's niet voldoen, dan kunt u ontheffing op die eis aanvragen. Bij technische eisen volgens Europese voorschriften gebruikt u het formulier Aanvraag ontheffing TSI’s railinfra en spoorvoertuigen. Ook voor nationale voorschriften zijn regelingen en besluiten. Wilt u daarvan afwijken, gebruik dan het formulier Aanvraag ontheffing toepassing nationale voorschriften.

Toetsing nieuw type spoorvoertuig

Wilt u rijden met een treinsamenstelling, dan heeft u een vergunning nodig. Om de vergunning te krijgen, moeten alle spoorvoertuigen aan eisen voldoen. De beoordeling van de eisen doet een conformiteitsbeoordelingsinstantie in een toetsing. In de Europese databases European Railway Agency Database of Interoperability and Safety (ERADIS) en New Approach Notified and Designated Organisations (NANDO) staan de bevoegdheden van deze instanties. Raadpleeg voor meer informatie het Richtsnoer voertuigtoelating onder het vierde spoorwegpakket.

Testen spoorvoertuigen op hoofdspoor

Soms is het nodig om het prototype van een spoorvoertuig te testen op het Nederlandse spoor. Bij de ILT vraagt u een tijdelijke gebruiksvergunning voor testen op het Nederlandse hoofdspoor aan. Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag tijdelijke gebruiksvergunning voor testen van spoorvoertuigen. Het rijden met de trein moet gebeuren door een spoorwegonderneming.