Toekomst Schiphol en handhaven ILT

Het kabinet heeft een besluit genomen over de toekomst van Schiphol. Het kabinet stopt met het anticiperend handhaven in combinatie met het voorzetten van het strikt preferentieel baangebruik. Dit baangebruik is onderdeel van het Nieuwe Normen en Handhavingstelsel (NNHS). Daarnaast heeft het kabinet besloten om het maximumaantal toegestane vliegtuigbewegingen van en naar Schiphol te beperken tot 440.000 per jaar.

Met dit besluit worden overschrijdingen van de grenswaarden geluidsbelasting op bestaande handhavingspunten dan niet langer gedoogd. Het wordt voor omwonenden weer mogelijk zich te beroepen op geluidsnormen die juridisch zijn vastgesteld en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan hierop handhaven. Het ILT signaal van 2021 over het anticiperend handhaven is meegenomen in het kabinetsbesluit. Het kabinet zal het anticiperend handhaven stoppen met ingang van het IATA-winterseizoen 2023/2024.

Ministeriële regeling

Ministers Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil via een ministeriële regeling, het nieuwe maximum van 440.000 vliegtuigbewegingen, de strikte regels voor preferentieel baangebruik en slotreductie vastleggen, zodat de ILT hierop kan handhaven. Dit betekent dat de ILT dan op de regels van het NNHS en het nieuwe maximumaantal vliegtuigbewegingen kan toezien en handhaven waar nodig. De ministeriële regeling loopt vooruit op het te wijzigen LVB en de natuurvergunning voor Schiphol.

NNHS beschermt tegen geluid

Het NNHS is het systeem waarbij vliegtuigen op Schiphol zoveel mogelijk de meest milieuvriendelijke start- en landingsbanen gebruiken. Dat zijn de banen die zo min mogelijk mensen hinder geven van vliegtuiggeluid. Dat heet ‘strikt preferentieel baangebruik’. Het NNHS is bedoeld om omwonenden van Schiphol een betere bescherming tegen geluidshinder te bieden en om de toekomst van de luchtvaartsector te garanderen.

In 2015 is besloten om het NNHS al wel toe te passen en de ILT kreeg de opdracht (aanwijzing) om geluidsoverschrijdingen van het bestaande wettelijk stelsel te gedogen, zolang dit komt door het vliegen volgens het nieuwe stelsel. Daar komt nu dus een einde aan.