Wanneer u bedrijfsmatig met een zeeschip onder de Nederlandse vlag wilt varen moet u beschikken over een zeebrief.

Spoedprocedure voor Nationaliteitsverklaring en/of (voorlopige) zeebrief

Indien er spoedeisend belang is kan 24/7 een nationaliteitsverklaring en/of (voorlopige) zeebrief voor een zeeschip dat bedrijfsmatig wordt ingezet worden afgegeven. Voor deze spoedprocedure moeten minimaal 72 uur (3 dagen) van te voren de benodigde documenten compleet en correct worden aangeleverd bij de ILT.

 

Daarna draagt de ILT zorg dat op het gewenste moment de nationaliteitsverklaring en/of (voorlopige) zeebrief beschikbaar worden gesteld.
Let op: om gebruik te maken van deze procedure kunt u na het indienen van uw aanvraag en onderliggende documenten geen wijzigingen meer aanbrengen.

Note: van de spoedprocedure kan worden gebruik gemaakt in geval  van dringend financieel economisch belang.

Gebruik voor de aanvraag het Formulier Spoedaanvraag nationaliteitsverklaring en zeebrief koopvaardijschip.

Wanneer het eigendom van het schip in Nederland ligt, doorloop dan de volgende stappen:

  • Vraag een nationaliteitsverklaring aan met het Formulier: Aanvraag nationaliteitsverklaring en zeebrief koopvaardijschip.
  • Registreer het schip bij het Kadaster, na de inschrijving in het Nederlandse register wordt de zeebrief afgegeven.     

 

Wanneer het schip in het buitenland is teboekgesteld dan kan registratie in het rompbevrachtingsregister plaatsvinden. Lees de toelichting en gebruik het Formulier: Aanvraag inschrijving rompbevrachtingsregister en zeebrief koopvaardijschip.

Wilt u een in Nederland teboekgesteld koopvaardijschip inschrijven in een buitenlands rompbevrachtingsregister dan heeft u een bareboat-out verklaring nodig. Gebruik daarvoor het Formulier aanvraag bareboat-out verklaring.

Wijzigingen in eigendom en beheer moeten ook op het Continous Synopsis Record (CSR) aangebracht worden. U kunt een nieuw CSR aanvragen met het Formulier Aanvraag continous Synopsis Record. Let op: Voor een snelle registratie moet het formulier volledig, juist en leesbaar worden ingevuld. Ook de bijlagen moeten worden meegestuurd.

Vlaggenbrochure: The Netherlands, home to leading maritime companies

De Vlaggenbrochure The Netherlands, home to leading maritime companies bevat informatie over de voordelen voor zeeschepen van het voeren van de Nederlandse vlag. De vlaggenbrochure bevat tevens informatie over de internationale positie van Nederland als gateway voor Europa en over Nederlandse technologieën op het gebied van scheepsbouw, onderwijs en infrastructuur.

Zeebrief voor pleziervaartuigen

Voor informatie over het aanvragen van een zeebrief voor pleziervaartuigen zie: Consumenteninformatie | Pleziervaart.