Scheepsrecyclinginrichtingen

Bedrijven en scheepseigenaren moeten het slopen en recyclen van Europese zeeschepen veilig en milieuverantwoord uitvoeren. Daarvoor is er een EU Verordening Scheepsrecycling.

Europese zeeschepen van 500 GT en meer mogen alleen nog naar een erkende scheepsrecyclinginrichting. De EVOA-kennisgevingsprocedure geldt alleen nog voor schepen die niet onder de reikwijdte van de Verordening scheepsrecycling vallen. Zie hiervoor de onderstaande tekst onder het kopje: 'Wanneer is de EVOA van toepassing voor scheepsrecycling?'

Erkenning scheepsrecyclinginrichting aanvragen

Nederlandse bedrijven kunnen de erkenning scheepsrecyclinginrichting aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Om in aanmerking te komen voor een erkenning, moet de inrichting voldoen aan artikel 13 en 16 van de Verordening Scheepsrecycling.

Stuur het ingevulde formulier 'Aanvraag erkenning scheepsrecyclinginrichting ingevolge Verordening scheepsrecycling' per e-mail naar: scheepsrecycling@ilent.nl.

Bijlagen bij de aanvraag

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • scheepsrecyclingplan van de inrichting (Verordening scheepsrecycling artikel 13 lid 1 onder e);
 • kopie geldende Omgevingsvergunning;
 • kopie geldende Waterwetvergunning;
 • verklaring van het bevoegd gezag voor de Wabo dat uw bedrijf een toereikende omgevingsvergunning heeft om schepen van 500 GT en groter te mogen recyclen. Deze verklaring vraagt u aan met het formulier Advies van het Wabo-bevoegd gezag;
 • een door u ondertekende verklaring waarin u verklaart volledig in lijn te zullen handelen met het gestelde in artikel 13 van de Verordening (EU) Nr. 1257/2013. Hieronder vallen onder andere de artikelen over de arbeidsomstandigheden: artikel 13, lid 1 onder d sub i; artikel 13, lid 1 onder f; artikel 13, lid 1 onder h; artikel 13, lid 1 onder i; en artikel 13, lid 1 onder j.

De ILT streeft ernaar binnen 8 weken na een volledige aanvraag op de erkenning te beschikken.

Erkende scheepsrecyclinginrichtingen

De Europese Commissie heeft een lijst van erkende scheepsrecyclinginrichtingen. Alleen deze inrichtingen mogen Europese zeeschepen van 500 GT en meer recyclen. Bij recycling waarop de Verordening scheepsrecycling van toepassing is, is de EVOA níet van toepassing.

Scheepsrecyclingplan

Voordat een schip gerecycled wordt, moet de scheepsrecyclinginrichting een scheepsrecyclingplan specifiek voor dat schip ter goedkeuring voorleggen aan het bevoegde gezag. Voor Nederlandse bedrijven is het bevoegde gezag de ILT.

De ILT toetst het plan aan artikel 7 en 13 van de Verordening scheepsrecycling. Een hulpmiddel bij het opstellen van een scheepsrecyclingplan zijn de MEPC 'Guidelines for the development of the ship recycling plan'.

Meldplicht volgens de Verordening scheepsrecycling

Volgens de verordening moet u voor elke recycling van een schip 3 keer een melding doen. De ILT heeft hiervoor meldformulieren.

Scheepsrecycling: kennisgeving intentie tot scheepsrecycling

Met dit formulier meldt u als scheepseigenaar dat u de intentie hebt om uw schip te laten recyclen bij een daartoe erkende scheepsrecyclinginrichting.

De kennisgeving bevat ten minste:

 • een inventarisatie van gevaarlijke materialen;
 • alle relevante informatie over het schip die nodig is voor het opstellen van het scheepsrecyclingplan (artikel 7 Verordening scheepsrecycling).

Deze melding is een vereiste in de Verordening scheepsrecycling 1257/2013, artikel 6 lid 1 onder b.

Melding geplande aanvang van de scheepsrecycling

Met dit formulier meldt u als scheepsrecyclinginrichting dat uw inrichting klaar is om met de recycling van een schip te beginnen. Het schip moet beschikken over een geschikt-voor-recycling-certificaat.

Deze melding is een vereiste in de Verordening scheepsrecycling 1257/2013, artikel 13 lid 2 onder b.

Melding voltooiingsverklaring van de scheepsrecycling

Met dit formulier meldt u als scheepsrecyclinginrichting dat uw inrichting een schip heeft gerecycled.

Bij de voltooiingsverklaring voegt u een verslag over eventuele incidenten en ongevallen waarbij de menselijke gezondheid en/of het milieu schade is toegebracht.

Deze melding is een vereiste in de Verordening scheepsrecycling 1257/2013, artikel 13 lid 2 onder c.

Wanneer is de EVOA van toepassing voor scheepsrecycling?

De EVOA (Verordening (EU) 1013/2006) blijft van toepassing op het overbrengen van de volgende te recyclen schepen:

 • schepen met een tonnage van minder dan 500 GT;
 • schepen die niet onder de vlag van een EU-lidstaat varen;
 • oorlogsschepen, hulpschepen voor de marine of andere schepen die eigendom zijn van of worden geëxploiteerd door een staat en die voorlopig uitsluitend worden aangewend voor een niet-commerciële overheidsdienst;
 • schepen die gedurende hun levensduur uitsluitend opereren in wateren die onder de soevereiniteit of jurisdictie vallen van de lidstaat waarvan het schip de vlag voert.

In deze gevallen is de Verordening scheepsrecycling níet van toepassing.

Inventariscertificaat gevaarlijke materialen voor een zeeschip aanvragen

Lees meer over het aanvragen van een inventariscertificaat voor zeeschepen.

Geschikt-voor-recycling-certificaat aanvragen

Lees meer over het aanvragen van een Geschikt-voor-recycling-certificaat.