Bedrijven en scheepseigenaren moeten het slopen en recyclen van Europese zeeschepen veilig en milieuverantwoord uitvoeren. Daarvoor treedt 31 december 2018 de Verordening Scheepsrecycling EU 1257/2013 in werking. De verordening geldt voor zeeschepen van 500 GT en meer varende onder de vlag van een lidstaat (EU).

Scheepsrecyclinginrichtingen

Na inwerkingtreding van de Verordening scheepsrecycling mogen Europese zeeschepen van 500 GT en meer alleen nog naar een erkende scheepsrecyclinginrichting. De EVOA-kennisgevingsprocedure is dan niet meer van toepassing. De EVOA blijft wel gelden voor schepen die niet onder de reikwijdte van de Verordening scheepsrecycling vallen.

Erkenning scheepsrecyclinginrichting aanvragen

De erkenning scheepsrecyclinginrichting kan voor Nederlandse bedrijven worden aangevraagd bij de ILT.

Om in aanmerking te komen voor een erkenning moeten de inrichtingen voldoen aan artikel 13 en 16 van de Verordening Scheepsrecycling.

Gebruik voor het aanvragen van een erkenning als scheepsrecyclinginrichting het formulier 'Aanvraag erkenning scheepsrecyclinginrichting ingevolge Verordening scheepsrecycling' en stuur het ingevulde formulier naar scheepsrecycling@ilent.nl.

Stuur de volgende bijlagen mee met het formulier:

  • Scheepsrecyclingplan van de inrichting (Verordening scheepsrecycling artikel 13 lid 1 onder e)
  • Kopie vigerende Omgevingsvergunning
  • Kopie vigerende Waterwetvergunning
  • Verklaring van het Wabo-bevoegd gezag dat uw bedrijf een toereikende omgevingsvergunning heeft om schepen van 500 GT en groter te mogen recyclen. Aanvragen bij het Wabo-bevoegd gezag met dit formulier
  • Een door u ondertekende verklaring waarin u verklaart volledig in lijn te zullen handelen met het gestelde in artikel 13 van de Verordening (EU) Nr. 1257/2013. Hierbij zijn dan o.a. inbegrepen de artikelen inzake de arbeidsomstandigheden te weten: artikel 13, lid 1 onder d sub i en artikel 13, lid 1 onder f, artikel 13, lid 1 onder h, artikel 13, lid 1 onder i, en artikel 13, lid 1 onder j.

De ILT streeft ernaar op de erkenning te beschikken binnen 8 weken na een volledige aanvraag.

Erkende scheepsrecyclinginrichtingen

Erkende scheepsrecyclinginrichtingen staan op een lijst van de Europese Commissie. Alleen deze inrichtingen mogen Europese zeeschepen van 500 GT en meer recyclen. Bij recycling waarop de Verordening scheepsrecycling van toepassing is, is de EVOA niet van toepassing.

Scheepsrecyclingplan

Voordat een schip gerecycled wordt moet de scheepsrecyclinginrichting een scheepsreyclingplan specifiek voor dat schip aan het bevoegde gezag ter goedkeuring voorleggen. Voor Nederlandse bedrijven is dat de ILT. De ILT toetst het plan aan artikel 7 en 13 van de Verordening scheepsrecycling. Een hulpmiddel bij het opstellen van het plan zijn de MEPC-guidelines for the development of the ship recycling plan. U kunt dit vinden via Guidelines for the development of the ship recycling plan.

Het plan kan worden ingediend op postbus scheepsrecycling@ilent.nl.

Meldplicht ingevolge de Verordening scheepsrecycling

In de verordening zijn voor elke recycling van een schip 3 meldingen verplicht gesteld, waarvoor de ILT meldformulieren beschikbaar heeft gesteld:
•    Scheepsrecycling: kennisgeving intentie tot scheepsrecycling
Met dit formulier meldt u als scheepseigenaar dat u de intentie hebt om uw schip te laten recyclen bij een daartoe erkende scheepsrecyclinginrichting. Deze melding is een vereiste in de Verordening scheepsrecycling 1257/2013, artikel 6 lid 1 onder b.
De kennisgeving bevat ten minste:
-    de inventaris van gevaarlijke materialen,
-    alle relevante informatie over het schip die nodig is voor opstellen scheepsrecyclingplan (artikel 7 Verordening scheepsrecycling).

•    Scheepsrecycling: melding geplande aanvang recycling
Met dit formulier meldt u als scheepsrecyclinginrichting dat uw inrichting klaar is om met de recycling van een schip te beginnen. Het schip moet beschikken over een ‘geschikt-voor-recycling-certificaat’. Deze melding is een vereiste in de Verordening scheepsrecycling 1257/2013, artikel 13 lid 2 onder b.

•    Scheepsrecycling: voltooiingsverklaring recycling
Met dit formulier meldt u als scheepsrecyclinginrichting dat uw inrichting een schip heeft gerecycled. Deze melding is een vereiste in de Verordening scheepsrecycling 1257/2013, artikel 13 lid 2 onder c.
Bij de voltooiingsverklaring voegt u een verslag over eventuele incidenten en ongevallen waarbij de menselijke gezondheid en/of het milieu schade is toegebracht.

U vindt de formulieren op de ILT-meldpagina, onder meldrubriek Afval.

Hoe verhoudt de EVOA zich tot de Verordening scheepsrecycling?

De EVOA (Verordening (EU) 1013/2006) blijft van toepassing op het overbrengen van de volgende te recyclen schepen:

  • schepen een tonnage van minder dan 500 GT
  • schepen die niet onder de vlag van een EU-lidstaat varen
  • oorlogsschepen, hulpschepen voor de marine of andere schepen die eigendom zijn van of worden geëxploiteerd door een staat en die voorlopig uitsluitend worden aangewend voor een niet-commerciële overheidsdienst
  • schepen die gedurende hun levensduur uitsluitend opereren in wateren die onder de soevereiniteit of jurisdictie vallen van de lidstaat waarvan het schip de vlag voert

In deze gevallen is de Verordening scheepsrecycling niet van toepassing.

Inventariscertificaat gevaarlijke materialen voor een zeeschip aanvragen

Lees meer over het aanvragen van een inventariscertificaat voor zeeschepen.

Geschikt-voor-recycling-certificaat aanvragen

Lees meer over het aanvragen van een Geschikt-voor-recycling-certificaat.