Gevolgen van de veegwet

Op 1 juli 2017 treden de Veegwet wonen, het Veegbesluit wonen en de Veegregeling wonen in werking. Hieronder zetten we beknopt op een rijtje wat dit betekent voor de werkzaamheden van de Autoriteit woningcorporaties.

Vergunningverlening

Werkzaamheden derden
Toegelaten instellingen, de met hen verbonden ondernemingen en de samenwerkingsvennootschappen mogen onder bepaalde voorwaarden werkzaamheden ten behoeve van derden verrichten. Hiervoor moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de Aw. De voorwaarden voor toestemming staan beschreven in het Veegbesluit en worden gepubliceerd op onze website.

Bedrijfsfusie
De vergunningverlening voor de bedrijfsfusie was niet geregeld in de Woningwet. In de Veegwet worden de relevante bepalingen voor de vergunningverlening fusie van overeenkomstige toepassing verklaard op de bedrijfsfusie.

Fusies
Met de Veegwet wonen wordt geregeld dat een toegelaten instelling ook kan fuseren met een toegelaten instelling van buiten de woningmarktregio. Dit kan alleen als zij aannemelijk heeft gemaakt dat het belang van de volkshuisvesting met die fusie beter is gediend dan met een fusie met een toegelaten instelling binnen de eigen woningmarktregio.

Algemeen

Financieel reglement 
Met de Veegwet wonen wordt voorgesteld dat het financieel reglement mede moet ingaan op de verbonden ondernemingen. Ook moeten toegelaten instellingen in het jaarverslag ingaan op alle met haar verbonden ondernemingen. 

Onverenigbaarheden 
In de Woningwet zijn de onverenigbaarheden met het bestuurslidmaatschap bij een toegelaten instelling opgenomen. Deze onverenigbaarheden hebben als doel het voorkomen van belangenverstrengeling en zorgen dat de bestuurder zijn aandacht afdoende op de toegelaten instelling kan richten. Hiertoe is bepaald dat het lidmaatschap van het bestuur in beginsel onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur van een andere rechtspersoon of vennootschap. Gebleken is dat in bepaalde gevallen het risico van belangenverstrengeling niet aanwezig is en de toegelaten instelling dus niet negatief wordt beïnvloed door een dergelijk bestuurslidmaatschap. Voor dergelijke situaties wordt de bepaling versoepeld. 

Collegiale leningen 
Collegiale leningen tussen toegelaten instellingen (tijdelijk onderling uitlenen van overtollige middelen) worden weer toegestaan. 

ALV 
De algemene ledenvergadering van een woningbouwvereniging heeft door een amendement de mogelijkheid gekregen om advies te geven over beslissingen van de Raad van Commissarissen, waarvan de Raad gemotiveerd kan afwijken. VTW en Aedes zijn bezig met een voorstel over een praktische toepassing van dit amendement en zijn hierover in overleg met de Aw. 
Bewonerscomissie en huurdersorganisaties 
In de Woningwet worden op verschillende plaatsen de ‘bewonerscommissies’ en de ‘huurdersorganisaties’ genoemd. In de Veegwet is verduidelijkt wanneer het om welke organisatie betreft. 

Zittingsduur commissarissen 
Verder is geregeld dat een fusie geen gevolgen heeft voor de maximale zittingsduur van commissarissen. Ook is benadrukt dat de totale zittingsduur van commissarissen nooit de 8 jaar mag overschrijden, ongeacht of dat een aaneengesloten periode betreft. 

Visitatie 
Een corporatie moet zich eens in de vier jaar laten visiteren. De Veegwet verduidelijkt dat deze termijn ingaat op de datum van het vorige visitatierapport.

Vanaf 1 juli 2017 handhaaft alleen de Aw op de visitatie van corporaties. Aedes en de VTW stoppen vanaf deze datum met de handhaving. Woningcorporaties dienen het definitieve visitatierapport, voorzien van een bestuurlijke reactie daarop door bestuur en Raad van Commissarissen, binnen zes weken na vaststelling aan de Autoriteit toe te sturen.

De Aw kan op verzoek van een corporatie de visitatietermijn verlengen of opschorten. Een reden voor uitstel kan bijvoorbeeld een voorgenomen fusie zijn of verscherpt toezicht dat geldt voor een corporatie. 

Werkdomein 
Het werkdomein van toegelaten instellingen wordt verruimd. Bepaalde werkzaamheden mogen toegelaten instellingen ook verrichten ten aanzien van andere toegelaten instellingen, zoals bijv. onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast wordt geregeld dat een verbonden onderneming van een toegelaten instelling bepaalde werkzaamheden mag uitvoeren voor haar eigen of voor andere toegelaten instellingen. Verder wordt het toegestaan dat toegelaten instellingen in bepaalde gevallen diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering of administratie mogen verlenen van haar verbonden ondernemingen of van toegelaten instellingen en met hen verbonden ondernemingen.