Regelgeving derivaten

Met de publicatie van de beleidsregels inzake het gebruik van financiële derivaten door woningcorporaties mogen uitsluitend nog rentecaps en payer swaps worden afgesloten.

Voorwaarden

Voor de payer swaps geldt dat de looptijd niet langer mag zijn dan het lopende jaar en de eerstvolgende negen kalenderjaren daarna. Daarnaast is een aantal andere voorwaarden gesteld aan het afsluiten van nieuwe derivatentransacties. Voor bestaande derivatenportefeuilles is een overgangsregeling opgenomen. Alle bestaande derivatenproducten mogen gehandhaafd blijven, behalve als er in de desbetreffende contracten toezichtsbelemmerende bepalingen zijn opgenomen. Corporaties waarbij er sprake is van toezichtsbelemmerende bepalingen dienen een plan van aanpak op te stellen om de derivatenportefeuille voor wat betreft deze derivatencontracten binnen een redelijkerwijs haalbaar te achten termijn af te bouwen.

Herzieningswet en overgangsrecht

Op 1 juli 2015 trad de ministeriële regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in werking. In het derde lid van art. 45 van de ministeriële regeling was overgangsrecht opgenomen. Dat hield in dat de Beleidsregels derivaten van kracht bleven tot het tijdstip waarop de corporatie een door de Aw goedgekeurd reglement inzake het financieel beleid en beheer had. Inmiddels is dit voor vrijwel alle corporaties gebeurd. Dit houdt in dat de bepalingen rond derivaten, voornamelijk opgenomen in de artikelen 106 tot en met 108 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting, nu leidend zijn.

Ingangsdatum van alle goedgekeurde reglementen is 1 januari 2017 (zie nieuwsbericht). Dit is niet expliciet aangegeven in de beschikkingen waarmee de reglementen financieel beleid en beheer van woningcorporaties zijn goedgekeurd.