Mandatering toezicht

Het toezicht op woningcorporaties is door de minister voor Wonen en Rijksdienst gemandateerd aan de Autoriteit woningcorporaties.

Dit is geregeld in het Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT. Hierin zijn ook de ambtenaren van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport als toezichthouders aangewezen op de naleving van de Woningwet en de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.