Regelgeving woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt  toezicht op de woningcorporatiesector. Woningcorporaties zijn rechtspersonen die op grond van de Woningwet zijn toegelaten om op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn. Ze verhuren woningen aan personen die niet op eigen kracht in hun woningbehoefte kunnen voorzien. De relevante regelgeving is o.a. terug te vinden in de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting.

Meer informatie

Achtergrondinformatie over de regelgeving die van toepassing is op woningcorporaties is te vinden op www.woningwet2015.nl.