Brevetten zweefvliegen en ballonvaren

De Europese regels voor brevetten voor zweefvliegen en ballonvaren zijn uiterlijk vanaf 8 april 2021 voor iedereen van toepassing in Nederland. De regels leiden tot nieuwe Europese brevetten. Tot 8 april 2020 zijn deze regels opgenomen in EU Verordening 1178/2011 (FCL), daarna in S-FCL en B-FCL. Meer informatie volgt.

KNVvL brevetten (zweefvliegbewijs)

Tot 8 april 2021 blijven de brevetten van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) geldig. Tot die datum worden deze brevetten afgegeven en zijn deze geldig. Geldige KNVvL brevetten kunnen worden omgezet naar een EU FCL brevet (conversie).

LAPL/SPL aanvragen

U dient uw aanvraag voor een Europees zweefvlieg- of recreatief ballonbrevet worden in bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Gebruik voor conversie van een KNVvL brevet een apart formulier (het formulier aanvraag voor een LAPL(S), LAPL(B) of SPL is hier niet voor geschikt).

BPL aanvragen

De aanvraag voor een Europees commercieel ballonbrevet (Balloon Pilot Licence, BPL) dient u in bij KIWA. Een LAPL(B) vraagt u aan bij de ILT.

Hieronder staat een schematische weergave van de veranderingen als gevolg van FCL. Deze wordt zo snel mogelijk bijgewerkt na invoering van S-FCL en B-SFCL.
 

Conversie
brevetten
Oude situatie <- 08-04-2020 -> Nieuwe situatie (FCL)
brevet                                       uitgifte brevet                    uitgifte

Recreatief

zweefvliegen

GPL
Glider Pilot Licence
KNVvL LAPL(S) / SPL
Light aircraft Pilot
Licence (Sailplane)
ILT
LAPL(S) / SPL
Light aircraft Pilot
Licence (Sailplane)
ILT
Recreatief
ballonvaren
KNVvL - BPL
Balloon Pilot Licence
KNVvL LAPL(B)
Light aircraft Pilot
Licence (Balloon)
ILT
LAPL(B)
Light aircraft Pilot
Licence (Balloon)
ILT
Commercieel
zweefvliegen
SPL
Sailplane Pilot Licence
ILT SPL
Sailplane Pilote Licence
ILT
Commercieel
ballonvaren
CPL (FB)
Commercial Pilot  Licence    (Free Balloon)
KIWA BPL
Balloon Pilot Licence                     
KIWA
BPL
Balloon Pilot Licence

NB De KNVvL en FCL kennen beiden een Balloon Pilot Licence (BPL), het gaat echter om 2 verschillende brevetten.

Nieuwe eisen onder FCL en conversie bestaande brevetten

Het KNVvL brevet voor GPL en BPL waarborgt het merendeel van de eisen van het Europese Part FCL brevet (LAPL(S) en LAPL(B)). De verschillen staan in de conversierapporten van KNVvL en ILT waar EASA (European Aviation Safety Agency) over is geconsulteerd.

Creditering van lopende opleidingen en theorie examens

FCL brevetten worden verkregen door conversie van een bestaand brevet (GPL/BPL) of door het volgen van de FCL methodiek. Voor dat laatste is bijvoorbeeld een FCL erkende opleiding en examinator nodig. Er is een regeling waardoor opleidingen die zijn uitgevoerd volgens een FCL goedgekeurd programma en door FCL instructeurs, achteraf kunnen worden gevalideerd door een opleidingsinstituut. Daarmee wordt voorkomen dat lopende opleidingen vervallen bij de overgang naar FCL (zie het conversierapport). Of uw lopende opleiding aan de voorwaarden voldoet kunt u het best bij uw chef-instructeur nagaan.

De EU-theorie (deel)examens die STEBZ (theorie-exameninstituut) afneemt, worden door de ILT voor afgifte van het LAPL/SPL/BPL geaccepteerd. De geldigheidstermijnen van FCL zijn hier van toepassing.

Vliegbewijzen

 • LAPL, SPL en BPL zijn onbeperkt geldig zolang sprake is van voldoende recente ervaring waaronder een periodieke checkvlucht met een daartoe bevoegde instructeur. Anders mag alleen onder toezicht worden gevlogen. Vliegers zijn zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de ervaring (FCL.140). 
 • Een geldig GPL wordt op aanvraag omgezet in LAPL(S) als u aan de KNVvL-verlengingseis voldoet. LAPL(S) eist een overlandvlucht vóór afgifte, die u moet aantonen. U kunt het SPL (voor niet commercieel) krijgen als u tenminste een medisch certificaat klasse 2 hebt. 
 • CPL(FB) wordt omgezet naar een BPL met aantekening commercieel. Ervaring met nachtvaren wordt aangetekend. 
 • Het KNVvL-BPL wordt omgezet in een LAPL(B) groep 1 FCL brevet, beperkt tot non-tethered flights. De beperking non-tethered flights geldt niet voor houders van een KNVvL-BPL met aantoonbare tethered flights ervaring. Deze ervaring moet tijdens de conversie worden aangetoond.

Aanvragen

 • Afgifte van en conversies naar LAPL en SPL bij de ILT. 
 • Afgifte van en conversies naar BPL bij Kiwa.

Instructeurs

 • Conversie van de FI(FB) is zonder aanvullende voorwaarden mogelijk. Voor de VO(BPL), VO(L) en VO(S) gelden aanvullende eisen. 
 • FCL stelt strengere eisen dan KNVvL aan instructeurs. Bij de conversie van VO, VO(L) en/of (VO(S) moet u voldoen aan verlengingseisen FCL voor de FI bevoegdheid. VO(G) bestaat niet onder FCL. 
 • Bij conversie van VO naar FI moet u een opfriscursus (opfrisseminar FI) gevolgd hebben. Dit kunt u bij de conversie aantonen met een ingevuld deelnameformulier, ondertekend door een daarvoor opgeleid chef-instructeur. Meer informatie kunt u opvragen binnen de zweefvliegclub.

Examinator: apart certificaat

Examinatoren worden in het bestaande examinatoren systeem van de ILT opgenomen. Er is geen conversie optie voor huidige examinatoren. Een standaardisatiecursus en een vakbekwaamheidtest bij een ILT-examinator is vereist voor zowel FE als FIE.

Medisch certificaat

 • Voor het LAPL is een nieuwe categorie medicsch certificaat ingevoerd. Het KNVvL medisch certificaat voldoet daar niet aan en kan niet worden geconverteerd. U zult tenminste een LAPL medisch certificaat moeten hebben (voor SPL minimaal een klasse 2). Eerste keuringen voor een brevet moeten in het land van brevetafgifte worden gedaan, verlengingskeuringen kunnen ook in het buitenland, zie vereiste documenten.
 • Mocht u een SPL hebben gekregen (u had daarvoor een Klasse II medical nodig) en, om welke reden dan ook, later een LAPL medisch certificaat hebben dan behoudt u weliswaar het SPL brevet maar bent u gelimiteerd tot de LAPL rechten. Specifiek: buiten de EU mag u niet met een LAPL-medisch certificaat vliegen. Als u bij de ILT een nieuw of gewijzigd brevet aanvraagt, krijgt u het brevet wat bij het daarbij ingediende medical hoort.

Nieuwe bevoegdheden door FCL

 • Sleepbevoegdheid op een TMG, zie webpagina Additional ratings.
 • Als u ervaring heeft in kunstvliegen of bijbehoren de instructie ervaring, kunt u een FCL-bevoegdheid (instructie) kunstvliegen, instructeur-instructeur, krijgen op basis van de aanbeveling door een evaluator. De lijst van evaluatoren staat onderaan deze pagina. Zie het conversierapport op webpagina Omzetten van nationale brevetten en het desbetreffende formulier.
 • Nieuw voor zweefvliegen in Nederland zijn nachtvliegen (op TMG) en wolkenvliegen. Aangezien het GPL daar geen eisen voor kent, kunt u deze aantekeningen alleen via een uitbreiding op het Europese brevet bij de ILT aanvragen (niet bij conversie).

Specifieke elementen

 • Commercieel 
  Voor commercieel vliegen is een BPL/SPL zonder beperking nodig. Als vuistregel voor het begrip commercieel kan het volgende dienen: introductievluchten en familie rondvliegen bij een club/vereniging tegen kostprijs is geen probleem; een (formeel) bedrijf met winstoogmerk voert commerciële vluchten uit. 
 • Taaltoets 
  De LPE is niet opgenomen op zweefvlieg- en ballonbrevetten omdat deze niet verplicht is voor deze categorieën. De (service) opname van de LPE op het KNVvL-KEI brevet is in overleg met KNVvL beëindigd. 
 • KNVvL-brevetten in het buitenland 
  FCL-brevetten worden in elke EU-lidstaat geaccepteerd. Lidstaten die FCL al hebben ingevoerd hebben aangegeven een KNVvL-brevet te accepteren tijdns de overgangsperiode tot 8 april 2020. 
 • Buitenlandse brevetten 
  Alle FCL-brevetten die men heeft, moeten bij dezelfde autoriteit te zijn afgegeven. Een eventueel nationaal brevet van een ander land dient te worden overgedragen. Voor de overdracht van (converteerbare) private brevetten verschilt de aanpak per lidstaat. De ILT accepteert een verklaring van collega autoriteiten dat de houder in aanmerking komt voor de afgifte van een LAPL of SPL brevet. 
 • Bergvliegen 
  De bergvliegaantekening is nodig voor speciaal aangewezen vliegvelden in de bergen en gletscherlandingen (met TMG), niet voor het gebruikelijke vliegen in de bergen. Een bergvliegopleiding wordt alleen lokaal gegeven. 
 • Checkstart 
  De termijn voor de verplichte checkstarts met instructeur (als onderdeel van de recente-ervaring eis) gaat in bij afgifte LAPL.

Verklaring bij de aanvraag

Voor de aanvraag stuurt u een logboekkopie mee met relevante vluchten duidelijk weergeven, bij voorkeur met het vluchtnummer. Waar naar vliegervaring ‘onder toezicht’ wordt gevraagd, moet het logboek door de instructeur of chef-instructeur/head of training zijn (mee)getekend. Een examenuitslag of opleidingsverklaring van de examinator of ATO/DTO vervangt onderliggende bewijsstukken (bijvoorbeeld ervaringseisen). Die zijn namelijk al gecontroleerd door de examinator of ATO/DTO. Een uitzondering betreft de resultaatverklaringen theoretisch examen. Deze dienen volgens FCL ook bij de aanvraag voor het LAPL te worden ingediend. De aanbevelingen van de evaluatoren van de ILT en de verklaring deelname opfrisseminar FI die voor conversie zijn opgesteld, stuurt u met de conversieaanvraag mee.

Wanneer aanvragen? Er zijn tijdelijke beperkingen.

Tijdens de transitieperiode tot 8 april 2021 zijn zowel het GPL/BPL als het LAPL en EU SPL of EU BPL geldig. U kunt met beide documenten vliegen/varen. Er zijn in Nederland opleidingen beschikbaar voor (uitbreiding van) het LAPL. Uitbreidingen op uw GPL bevoegdheden die u in de transitieperiode verwerft worden bij de conversie meegenomen. Voor wat betreft de stand van zaken rond de ontwikkeling van de genoemde cursussen/opleidingen verwijzen we naar de desbetreffende sectorpartijen zoals KNVvL.

Verlenging FI(S)

Voor de verlenging van de bevoegdverklaring FI(S) stuurt u het aanvraagformulier naar de ILT. U stuurt ook bijbehorende bijlagen mee en een kopie van het brevet waarop de examinator de nieuwe vervaldatum van de FI(S) heeft afgetekend.

De bijlagen zijn:

 • Relevante kopieën van pagina’s uit het logboek in geval van ervaringseis
 • Seminarcertificaat in geval een herhalingsseminar
 • Een kopie van het examenverslag van de examinator in geval van beoordeling vakbekwaamheid. Bij het examenverslag zitten de bijlagen: kopie van het flight test schedule FI Assessment of Competence (FCL.935) en Formulier AMC5FCL.935Bb.

De ILT verwerkt de verlenging in het register. U ontvangt hiervan geen bevestiging.

Als de examinator de verlenging niet heeft afgetekend, behandelt de ILT uw aanvraag en ontvangt u een factuur voor een nieuw brevet met de nieuwe vervaldatum van de FI(S).

Documenten