Organisaties in het woningcorporatiestelsel

Deze organisaties zijn actief in de woningcorporatiesector:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De minister van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het beleid en de regelgeving rond woningcorporaties. Nadere informatie over de regelgeving van BZK rond woningcorporaties is te vinden op de website www.woningwet2015.nl en algemene informatie over de Wet Normering Topinkomens op www.topinkomens.nl.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

De Aw houdt toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) als onderdeel van haar publiek toezicht. Het  (WSW) is een private stichting die ervoor zorgt dat woningcorporaties tegen gunstige rentetarieven geld kunnen lenen door garanties te verstrekken. Daartoe is een zekerheidsstructuur ontwikkeld met het Rijk en gemeenten als achtervangers. Dit is de reden dat ook het WSW eisen stelt aan de financiële huishouding van een corporatie.

Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond zet zich in voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. Huurders kunnen onder meer bij de Woonbond terecht wanneer zij problemen hebben met hun woningcorporatie.

Aedes

Aedes is de koepelorganisatie van woningcorporaties. De meeste woningcorporaties zijn lid van Aedes. Aedes behartigt de werkgeversorganisatie voor de woningcorporatiesector en de belangen van de woningcorporaties.

Jaarlijks publiceert Aedes de Corporatie in Perspectief (CiP). Deze publicatie geeft inzicht in volkshuisvestelijke en financiële gegevens van alle individuele woningcorporaties. De Aedes-CiP is gebaseerd op de gegevens die de corporaties over het afgelopen boekjaar bij de Autoriteit woningcorporaties hebben aangeleverd. Naast de CiP publiceert Aedes een benchmark waarmee Aedes de buitenwereld inzicht geeft in de branchebrede prestaties. Meer info op www.aedes.nl.

Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) is een beroepsvereniging. VTW behartigt de belangen van raden van toezicht bij woningcorporaties. Tevens bevordert het de kwaliteit en de ontwikkeling van het interne toezicht van woningcorporaties.
Aedes en VTW hebben de Governancecode Woningcorporaties ontwikkeld. Deze code bevat normen voor goed bestuur en goed intern toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing, die in acht moeten worden genomen door (leden van) het bestuur en de raad van commissarissen. De governancecode is een code van de sector en geldt alleen voor leden van Aedes en VTW.

Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland

Corporaties moeten zich volgens de Woningwet vanaf 1 juli 2015 ten minste één maal per 4 jaar verantwoorden over hun reilen en zeilen via een uit te voeren visitatie. Nadere informatie is te vinden bij de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland SVWN.

Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) is ook een sectorinitiatief dat gericht is op kwaliteitsverbetering, vanuit het oogpunt van de huurders gezien. Dit doet ze door onder meer de uitgifte van labels en benchmarking.

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is een bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten). De accountant stelt jaarlijks assurancerapporten op en geeft accountantsverklaringen af over de jaarstukken van woningcorporaties. De accountant voert deze werkzaamheden uit op basis van controleprotocollen.