Opleidingsinstellingen voor luchtvarenden

Nieuwe opleidingsinstelling luchtvarenden (DTO)

In het kader van meer proportionele (lichtere) eisen voor de General Aviation heeft de Europese Unie op 13 augustus 2018 de regelgeving voor een Declared Training Organisation (DTO) gepubliceerd (EU-verordening 2018/1119). Op 14 september 2018 is het AMC en GM materiaal bij deze regelgeving gepubliceerd waarin is omschreven hoe aan deze regelgeving kan worden voldaan. De regelgeving is op 3 september 2018 van kracht geworden. Sinds die datum is het mogelijk een DTO-verklaring (declaratie) in te dienen. Voor een DTO worden beperkte eisen gesteld aan de organisatie die als vliegschool wil opereren. De aanvrager kan onder de nieuwe regeling volstaan met een verklaring (declaratie) met bewijsstukken waarin staat dat hij voldoet aan de eisen. Deze verklaring is basis voor de registratie.

Het aanvraagformulier en een link naar de regelgeving en bijbehorend AMC en GM materiaal vindt u onderaan deze pagina.

Afloop geldigheid RTF registratie en overgang DTO

De RTF-certificaten (RTF=Geregistreerde Opleidingsinstellingen) van een groot aantal RTF-organisaties die EU-opleidingen verzorgen (dus niet de RTF’s die MLA-opleidingen verzorgen e.d.) zijn door de ILT verlengd. Als de RTF zonder onderbreking na 8 april 2019 verder wil opereren als DTO moet voor de datum van het verlopen van de RTF-registratie een DTO-declaratie worden ingediend. Als alleen nationale opleidingen verzorgd worden moet de RTF tijdig worden verlengd. Verlengen kan tot maximaal 8 april 2019, tegen het daarvoor vastgestelde tarief zoals vastgesteld in de regeling tarieven luchtvaart. Voor de DTO-declaratie geldt het tarief zoals in de regeling tarieven vastgesteld.

Eventuele vragen kunt u stellen via het vragenformulier van de ILT van het Meld- en Informatiecentrum of via telefoonnummer 088 489 00 00 van de ILT.

Einde JAR-opleiding

Een opleiding op basis van JAR-regelgeving kan niet meer worden aangeboden. Niet afgeronde opleidingen op basis van JAR-regelgeving kunnen niet meer worden gecrediteerd.

Praktijkopleiding examinatoren luchtvaart

Van de training van examinatoren met een Nederlands bewijs van bevoegdheid verzorgt de ILT het theoretische gedeelte (seminar). Het praktijkgedeelte is uitbesteedt aan Approved Training Organisations (ATO’s). Een ATO kan een praktijkopleiding voor examinatoren verzorgen als deze door ILT is goedgekeurd. De randvoorwaarden en de wijze waarop een ATO een aanvraag kan indienen, staan beschreven in het ‘Informatieblad praktijkopleiding examinatoren luchtvaart’.

Invoeren Performance Based Navigation (PBN)

Een ATO die erkend is om de IR-opleiding (of de IR-training binnen de MPA type rating opleiding) te verzorgen, komt in aanmerking om een verschillencursus op basis van competenties aan te bieden.

Het informatieblad Introductie PBN beschrijft hoe Performance Based Navitation (PBN) wordt ingevoerd en welke stappen de ATO moet ondernemen om goedkeuring te verkrijgen voor deze cursus. Daarnaast beschrijft het informatieblad welke stappen de ATO kan ondernemen om PBN in de bestaande IR-opleiding te verwerken.
De invoering van PBN heeft geen invloed op de En Route Instrument rating (EIR).

Omzetten nationale erkenning

Opleidingsinstellingen met een nationale registratie (RTF) moeten voor 8 april 2018 voldoen aan de Europese eisen. Alleen voor MLA-, MLH- en RT-opleidingen blijft de nationale registratie bestaan. Zweefvliegclubs en ballonvaarders die opleiden voor KNVvL-brevetten krijgen tot uiterlijk 8 april 2020 de tijd om aan de Europese regelgeving te voldoen. Meer informatie hierover vindt u in het dossier "EASA-regelgeving".

Omzetten nationale brevetten

Nationale vliegbrevetten inclusief de instructeurbevoegdheid en autorisaties van examinatoren, konden tot 8 april 2018 worden omgezet naar EU-brevetten en autorisaties. De brevetten en autorisaties voor MLA blijven vooralsnog in de huidige vorm bestaan.

JAR-brevetten

Vanaf 8 april 2018 is het niet meer mogelijk om te vliegen met brevet afgegeven op basis van JAR-regelgeving. Wanneer u beschikt over een verlopen JAR brevet dient u deze weer geldig te maken en om te zetten in een EU brevet.

Hernieuwde afgifte verlopen klasse- en typebevoegdverklaringen en een verlopen instrument-rating

Wanneer een klasse- of typebevoegdverklaring of een instrument-rating is verlopen moet (mogelijk) aanvullende training worden gevolgd. De aanvullende training die moet worden gevolgd wordt vastgesteld door de opleidingsinstelling aan de hand van de beoordeling van het niveau van de kandidaat. Eén van de voorwaarden hierbij is dat de opleidingsinstelling beschikt over een goedgekeurde syllabus van de betreffende bevoegdverklaring, bijvoorbeeld een syllabus classrating SEP bij een verlopen bevoegdverklaring SEP. Na het volgen van de aanvullende training kan de bekwaamheidsproef worden afgenomen. Meer informatie met betrekking tot de hernieuwde afgifte is terug te vinden in het informatieblad hernieuwde afgifte verlopen klasse en type bevoegdverklaringen en verlopen instrument rating.

Opleidingsinstelling voor Cabin Crew Training (ACCTO)

De basisopleiding voor cabin crew (initial cabin crew training) mag verzorgd worden door een luchtvaartmaatschappij of een Approved Cabin Crew Training Organisation (ACCTO).
De voorwaarden voor een luchtvaartmaatschappij om deze opleiding te verzorgen staan in EU-verordening 965/2012. Voor een ACCTO zijn de voorwaarden vastgelegd in de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001.
Het aanvraagformulier voor een ACCTO en een link naar de regelgeving, vindt u onderaan deze pagina.

Introductie UPRT

Een afwijkende stand van een vliegtuig (upset) en controleverlies behoren
tot de belangrijkste risicofactoren voor dodelijke ongevallen in de
commerciële luchtvaart. De preventie ervan is in Europa en mondiaal een
strategische prioriteit geworden. Er zijn onder meer nieuwe opleidingseisen
opgesteld om piloten beter voor te bereiden op ongunstige omstandigheden als
upset en controleverlies. Deze opleiding wordt ‘Upset Prevention and
Recovery Training’ (UPRT) genoemd.
Recent zijn voorschriften voor UPRT van kracht geworden. Het informatieblad
Introductie UPRT beschrijft welke stappen een ATO moet ondernemen om UPRT in de opleidingen te verwerken, specifieke UPRT-opleidingen aan te bieden en/of UPRT-instructeurs op te leiden.