Hier staan de formulieren die betrekking hebben op gevaarlijke stoffen.

Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen

Als het vervoer van gevaarlijke stoffen niet kan voldoen aan de gestelde eisen is het in bijzondere gevallen mogelijk een ontheffing aan te vragen. Daarnaast kan er een toestemming worden aangevraagd indien de bevoegde autoriteit volgens de vervoersregelgeving een toestemming kan verlenen.
Met dit formulier kunt u een ontheffing of toestemming voor alle vormen van vervoer aanvragen.

Het tarief voor de behandeling van uw aanvraag is afhankelijk van de modaliteit.

  • Vervoer over land/spoor/binnenwateren € 381
  • Vervoer via de lucht € 1.770
  • Vervoer over zee: € 503

Beschikking samenlading

Onderstaand formulier dient u te gebruiken voor het aanvragen van een beschikking samenlading op basis van hoofdstuk 7.2 van de IMDG-code. Het tarief voor de behandeling van uw aanvraag is: € 109

Erkenning voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht

Voor het aanvragen van een nieuwe erkenning dient u beide onderstaande formulieren in te vullen. Dit formulier dient u ook te gebruiken voor het aanvragen van een wijziging van de bestaande erkenning.
Voor de behandeling van uw aanvraag gelden de volgende tarieven:

  • Nieuwe erkenning € 664
  • Wijziging erkenning € 317 

Tarieven

De genoemde tarieven zijn wettelijk vastgelegd in de onderstaande tariefregelingen.

Voor scheepvaart zijn de Regeling tarieven scheepvaart 2005 en de Regeling tarieven scheepvaart 2005 voor 2016 van toepassing. 

Erkenning onderneming vervoer gevaarlijke stoffen (ADR, ADN en RID)

Voor de onderstaande handelingen kan een erkenning worden aangevraagd:

  • Keuren en certificeren van middelen van omsluiting (verpakkingen en drukhoudende tanks)
  • Keuren en certificeren van de bouw en uitrusting van binnenvaartschepen
  • Classificeren of vaststellen van vervoersvoorwaarden voor stoffen en voorwerpen van klasse 1, 4.2 of 5.2
  • Classificeren van gevaarlijke vaste lading in bulk en afgeven van ladingcertificaten (IMSBC-code)   

Voor het aanvragen van een nieuwe erkenning dient u onderstaand formulier in te vullen en de bijhorende bijlagen toe te sturen.

Het tarief voor de behandeling van uw aanvraag is: € 8.151