Onderhoudsbedrijven spoorvoertuigen

Op deze webpagina wordt beschreven welke taken een bedrijf belast met onderhoud en herstel van spoorvoertuigen (een onderhoudsbedrijf) heeft, en wat de wettelijke eisen en het proces zijn voor het verkrijgen van een erkenning conform artikel 37 Spoorwegwet.

Taken van onderhoudsbedrijven

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verstrekt (namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat) erkenningen aan onderhoudsbedrijven om onderhoud en herstel uit te voeren. Dit geldt voor onderhoudsbedrijven gevestigd in Nederland en  in het buitenland. Onderhoudsbedrijven voeren onder meer de volgende (veiligheidskritische) activiteiten uit:

  • Herstel, preventief/correctief onderhoud, constructiewijzigingen.
  • (Motor- en loop-) wielstelverwisseling en draaistelverwisseling.
  • Kuilwielenbankbehandeling en reprofilering van wielen en wielassen.
  • Werkzaamheden aan de treinbeveiligingssystemen ETCS en ATB.
  • Laswerkzaamheden. Deze moeten worden uitgevoerd volgens de norm 15085.
  • Niet-destructief onderzoek (NDO), volgens specifieke NDO-methoden.

Wettelijke kader voor de erkenning

Het is verboden onderhoud en herstel van spoorvoertuigen waarvoor Onze Minister een voertuigvergunning heeft verleend, te laten uitvoeren zonder daartoe erkend te zijn. Een onderhoudsbedrijf kan een erkenning krijgen als het voldoet aan de eisen van artikel 37 van de Spoorwegwet.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toetst voor de afgifte van een onderhoudserkenning aan dezelfde eisen die ook gesteld worden voor de afgifte van een ECM-certificaat voor de onderhoudsfunctie voor de uitvoering van het onderhoud (werkplaats functie IV). Er zijn eisen gesteld  aan onder andere het management, de risicobeheersing, de structuur en de verantwoordelijkheden van de organisatie, de bekwaamheid van het personeel, de documentatie en de outillage. Deze eisen staan in Bijlage II van de Uitvoeringsverordening 2019/779. In die bijlage is een verdeling van de eisen gemaakt van de verschillende onderhoudsfuncties. Voor de erkenning van onderhoudsbedrijven gelden de eisen van onderdeel I en IV.

  • Onderdeel I beschrijft de eisen en beoordelingscriteria voor het beheer van het onderhoud. Dit heeft onder meer betrekking op het onderhoudsmanagement systeem voor de werkzaamheden van het onderhoudsbedrijf.
  • Onderdeel IV beschrijft de eisen en beoordelingscriteria voor de uitvoering van het onderhoud. Dit betreft onderhoudsdocumentatie, onderdelen, beheer meetapparatuur, onderhoudsrisico’s, bekwaamheid en vastlegging.
  • Zie de ministeriële regeling “Regeling indienststelling Spoorvoertuigen, § 5 Onderhoud van spoorvoertuigen” waarin nadere regels zijn gesteld aan de eisen die gesteld worden voor het verkrijgen van een erkenning voor het uitvoeren van onderhoud en herstel aan spoorvoertuigen.

Na een positieve beoordeling ontvangt u naast een ECM functie certificaat voor de uitvoering van onderhoud, een onderhoudserkenning conform artikel 37 Spoorwegwet.

De Inspectie wil u er op wijzen dat, als u in al het bezit bent van een (vrijwillig) ECM certificaat voor het uitvoeren van onderhoud aan spoorvoertuigen en dit certificaat is afgegeven door een bevoegde instantie in een andere lidstaat en is afgegeven op basis van onderzoeken die een beschermingsniveau bieden en gelijkwaardig zijn zoals genoemd in artikel 37 lid 3 van de Spoorwegwet, een aanvullende erkenning mogelijk niet nodig is. Geef dit dan duidelijk aan in het aanvraagformulier.

Voor meer informatie over het wettelijk kader kunt u gaan naar https://wetten.overheid.nl/zoeken  en http://eur-lex.europa.eu/. Zo heeft u de meest actuele wet- en regelgeving tot uw beschikking.

Aanvraagprocedure voor verkrijging van een erkenning

Om een erkenning als onderhoudsbedrijf te krijgen moet u een volledig ingevulde aanvraag indienen via een specifiek daarvoor opgemaakt aanvraagformulier, wat u hier kunt vinden: Aanvraag erkenning voor onderhoud en herstel van spoorvoertuigen - ILT.151.07.

Als u ook een aanvraag indient voor het uitvoeren van de onderhoudsfunctie onderhoudsuitvoering (werkplaats functie IV) of als u al gecertificeerd bent voor deze onderhoudsfunctie, dan kunt u dit in het aanvraagformulier voor de erkenning aangeven. Voor meer informatie over aanvragen van ECM-certificeringen kijk op de specifieke pagina ECM onderhoudsverantwoordelijke.

Aanvraag administratieve wijziging

Als u een administratieve aanpassing van uw erkenning wilt doorgeven dan kunt u hiervoor het  Administratieve wijzigingen bedrijfsgebonden vergunningen rail formulier invullen.  Het gaat bijvoorbeeld om aanpassingen van de wijziging van bedrijfsnaam, contactpersoon of vestigingsadres.

Indien u niet zeker bent of - en zo ja welke - aanvraag u moet indienen, en dus welke procedure van toepassing is, verzoeken we u altijd vooraf contact met ons op te nemen via telefoonnummer 088 489 00 00 of aanvraag@ilent.nl.

Kosten en doorlooptijd

Het tarief dat van toepassing is op een erkenning als onderhoudsbedrijf staat vermeld in artikel 13 van de regeling tarieven Spoorwegwet 2012.

Voor de behandeling van de aanvraag van een erkenning als onderhoudsbedrijf geldt een termijn van 2 maanden. Het is in uw belang om de aanvraag tijdig en volledig in te dienen, zodat u op de door u gewenste datum in het bezit bent van de erkenning.