Meldingen (dreigende) probleemsituaties door Raden van Commissarissen

Een woningcorporatie, en primair het bestuur, is zelf verantwoordelijk voor haar eigen beleid en beheer. Verschillen van inzicht tussen het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) en/of binnen de RvC over het beleid en beheer moet de woningcorporatie zelf oplossen. Als de raad bij (dreigende) problemen van mening is dat deze niet binnen de corporatie zelf kunnen worden opgelost en waarover het bestuur niet zelf de Autoriteit woningcorporaties (Aw) informeert, dan dient de raad in laatste instantie deze zelf te melden aan de Aw. De Aw kan dan zo nodig (aanvullende) maatregelen nemen om de problemen aan te pakken.

Ook informeert de RvC de Aw als sprake is van een onoverbrugbaar geschil met het bestuur. In dit opzicht heeft de informatieverplichting voor de RvC het karakter van een klokkenluidersregeling. Volgens het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (artikel 29) moet de RvC de Aw op de hoogte stellen van de daarbij benoemde zwaarwegende feiten en omstandigheden binnen de woningcorporatie.

Het gaat hierbij om situaties waarbij de toegelaten instelling ernstige schade of mogelijke ernstige schade aan het belang van de volkshuisvesting aandoet of dreigt aan te doen. En die zij niet zelf binnen afzienbare termijn kan herstellen of voorkomen en waarvan voor de RvC duidelijk is dat de minister hierover geïnformeerd moet worden. Ook gaat het om onoverbrugbare geschillen tussen het bestuur en de RvC, tussen individuele leden van de raad van commissarissen van de woningcorporatie onderling, of tussen de woningcorporatie en een dochtermaatschappij. Verder moet de RvC de Aw informeren als er twijfel bestaat over de rechtmatigheid van handelen van de woningcorporatie en/of de integriteit en het bestuur die twijfel daarover bij de RvC niet heeft kunnen wegnemen.

Daarnaast kan er gedacht worden aan situaties waarbij sprake is van liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen in de toegelaten instelling of een dochtermaatschappij van die toegelaten instelling

Melding

Raden van Commissarissen van woningcorporaties kunnen deze meldingen indienen met het formulier 'Melding ongewone omstandigheden bij woningcorporaties'.

Een melding betekent overigens niet dat de Aw de toezichtsverantwoordelijkheid van de raad overneemt. Ook bij een eventuele betrokkenheid van de Aw moet de raad blijven zoeken naar en medewerking verlenen aan oplossingen. Deze moeten niet alleen zijn gericht op het in stand houden van de corporatie, maar vooral ook op het (doorgaans statutair vastgelegde) volkshuisvestelijke belang dat die woningcorporatie moet dienen.

Omgekeerd informeert de Aw de RvC als bij haar informatie bekend is die relevant is voor de werkzaamheden van de raad en als zij voornemens is (toezichts)maatregelen te treffen. Gegeven de centrale verantwoordelijkheid van het bestuur voor de corporatie en de daarmee samenhangende informatieverplichtingen zal de Aw zich bij problemen overigens primair richten tot de bestuurder.