Factsheet Meldingen BRZO-bedrijven 2018

In 2018 hebben nog niet alle BRZO-bedrijven de ongewone voorvallen met milieugevolgen bij het bevoegd gezag gemeld. Wel steeg het aantal bedrijven dat melding doet. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vindt het aantal meldingen te laag om een representatief beeld te geven. Het is nodig dat bedrijven melding doen van een incident (ongewoon voorval). Dit blijven de ILT en lokale overheden stimuleren. In ons land hebben ongeveer vierhonderd bedrijven te maken met het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO).