Proces van medische keuring

Moet u binnenkort gekeurd worden voor de binnenvaart?

Zowel het dienstboekje, als het Rijnpatent en het Nederlands groot vaarbewijs zijn geldig tot een bepaalde datum. Om de geldigheid te verlengen moet u medisch gekeurd worden. De regelingen voor de binnenvaart bieden echter enige speelruimte. Als de medische verklaring, die nodig is voor de verlenging van de vaarbevoegdheid, uiterlijk binnen drie maanden na de op het document vermelde geldigheidsdatum ingeleverd wordt blijft het document gedurende die termijn  geldig. Vervalt uw vaarbevoegdheid een van de komende weken, dan kunt u de keuring dus een aantal weken uitstellen. In de tussentijd wordt internationaal overleg gevoerd hoe hier verder me om te gaan. (zie artikelen 3.07, 7.20 en 7.21 van het Reglement Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) en artikel 22 van het Binnenvaartbesluit).

Iedereen die een Rijnpatent, vaarbewijs of dienstboekje voor de binnenvaart wil aanvragen moet een medische keuring ondergaan. Deze verplichting is vastgelegd in de Binnenvaartwet. Het doel is de veiligheid van de binnenvaart te waarborgen. Alleen artsen die zijn aangewezen door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat mogen de keuring verrichten. De keurend arts mag niet de behandelend arts van de gekeurde zijn.

Keuringseisen

De keuring wordt verricht aan de hand van de keuringseisen binnenvaart die vastgelegd zijn in bijlage 6.1 van de Binnenvaartregeling en gelden voor de verschillende functies in de binnenvaart als deksman, matroos, stuurman, machinist, schipper en kapitein.

Bij de keuring gebruikt de keuringsarts het formulier medische keuring scheepvaartpersoneel.

Na goedkeuring Geneeskundige verklaring binnenvaart

Na goedkeuring ontvangt de kandidaat een Geneeskundige verklaring binnenvaart. Ook bij de aanvraag van het Klein vaarbewijs moet duidelijk zijn dat de kandidaat voldoet aan de keuringseisen voor de binnenvaart. Dit gebeurt aan de hand van een Eigen verklaring.

Geneeskundige Verklaringen Binnenvaart zijn uitsluitend geldig als de hiertoe door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen arts zelf de vragenlijst met de kandidaat heeft doorgenomen en zelf het lichamelijke onderzoek heeft verricht.

Verklaring van medische ongeschiktheid

Wanneer de kandidaat medisch ongeschikt wordt bevonden vult de keuringsarts het formulier Verklaring van medische ongeschiktheid (Ned-Eng) in.