Vereiste documenten

Luchtvaartgeneeskundigen kunnen bij de ILT een aanvraag indienen voor:

  • Een certificaat voor verrichten van medische keuringen klasse 2 en LAPL en het afgeven van medische certificaten herafgifte of verlenging klasse 1, klasse 2, klasse 3 en LAPL.
  • Een gecertificeerd luchtvaartgeneeskundig centrum klasse 1, 2 en LAPL en/of klasse 3.

Luchtvaartgeneeskundige keuringsarts

Het certificaat van een luchtvaartgeneeskundige is niet langer dan drie jaar geldig en voor continuïteit moet de arts voor het einde van die periode opnieuw gecertificeerd worden. Voor de geldigheid van het certificaat moet de keuringsarts gedurende de certificatie periode voldoen aan de algemene voorwaarden voor de medische praktijk en geregistreerd te zijn als medisch praktijkbeoefenaar. Daarnaast dient de keuringsarts binnen de 3 jaar bijscholing in luchtvaartgeneeskunde te hebben gevolgd (zie bijscholingseisen) en ieder jaar tenminste 10 luchtvaartgeneeskundige medische onderzoeken uit te voeren. De AME moet zelf monitoren of het minimum aantal keuringen verricht zijn binnen een jaar.

De keuringsarts verricht keuringen  in overeenstemming met deel MED van  EU-verordening 1178/2011 en/of Deel ATCO.MED van EU-Verordening 2015/340. Eens in de drie jaar wordt de praktijk van de bevoegde keuringsarts bezocht voor een audit.

Via het aanvraagformulier kunt u  een verzoek om herafgifte van het certificaat (klasse 1, klasse 2 en LAPL) of (klasse 3) indienen. Aan de herafgifte van het certificaat zijn kosten verbonden. U vindt deze in de Regeling tarieven luchtvaart 2008.

Luchtvaartgeneeskundig centrum AeMC

De eisen voor een luchtvaartgeneeskundig centrum zijn geregeld in deel ORA.AeMC en ORA.GEN van  EU-verordening 1178/2011. Gecertificeerd luchtvaartgeneeskundig centrum is gecertificeerd voor onbepaalde tijd mits zij aan de voorwaarde blijft voldoen waarvoor het certificaat is afgegeven.

De eisen voor een gecertificeerd centrum klasse 1 en 2 staan beschreven in deel ORA.GEN en ORA.AeMC van EU-verordening 1178/2011 en voor klasse 3 in deel ATCO.OR.E.001 van EU-verordening 2015/340.

Het centrum moet oa. een beheersysteem opzetten, toepassen en in stand houden. Daarnaast dient zij deel MED van  EU-verordening 1178/2011 na te leven en het medisch beroepsgeheim in acht te nemen.

Personeelseisen
Een luchtvaartgeneeskundig centrum moet een hoofd aanwijzen en voldoende gekwalificeerde keuringsartsen en ondersteunend personeel en deskundigen in dienst hebben.
Het hoofd van het centrum is verantwoordelijk voor de coördinatie van de beoordeling van onderzoekresultaten, ondertekening van de verslagen, certificaten en eerste afgifte van medische certificaten klasse 1 en/of klasse 3.
Het centrum dient uitgerust te zijn met geneeskundige technische voorziening afgestemd op de uitvoering van luchtvaartmedische keuringen. Tot slot een centrum gegevens bijhouden over medische keuringen met een minimum periode van 10 jaar vanaf de laatste keuringsdatum.


De ILT audit binnen 24 maanden alle onderdelen waaraan een luchtvaartgeneeskundig centrum moet voldoen.

Hoort bij