Opleidingen tot machinist

Om in aanmerking te komen voor een machinistenvergunning, moet een kandidaat-machinist onder meer een opleiding hebben gevolgd aan een door de Minister erkend opleidingsinstituut. De Europese en nationale wetgeving stellen eisen aan instanties die de opleiding verzorgen tot machinist met volledige en met beperkte bevoegdheid.

Voor de opleiding van overige wettelijke veiligheidsfunctionarissen (rangeerder, wagencontroleur en treindienstleider) gelden geen wettelijke eisen De examens voor veiligheidsfunctionarissen worden afgenomen door Stichting VVRV. Voor het mogen opleiden van machinisten die worden toegelaten tot het VVRV-examen moet een erkenning aangevraagd worden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Om een erkenning aan te vragen voor een opleidingsinstituut vult u het formulier Aanvraag erkenning opleidingsinstituut voor treinbestuurders in. In het formulier staat welke documenten u moet aanleveren. De beslistermijn voor de aanvraag van een erkenning is 2 maanden.

Opleidingsinstituten

De volgende opleidingsinstituten voor machinisten zijn erkend:

  • NMBS Technics
  • NS Leercentrum
  • RDP Services
  • ROC Amsterdam
  • ROC Twente
  • Scheepvaart en Transport College

Kwaliteitsniveau machinistenopleiding Europees geregeld

Om te garanderen dat het kwaliteitsniveau van de opleiding en de examens van machinisten passend en vergelijkbaar is zodat zij in alle lidstaten kunnen worden gecertificeerd, zijn op EU-niveau gemeenschappelijke criteria en procedures vastgelegd.

Met de Richtlijn certificering machinisten (2007/59/EG) (ook wel Machinistenrichtlijn genoemd) heeft de Europese wetgever beoogd de eisen voor machinisten te harmoniseren.
In het Besluit 2011/765/EU zijn criteria voor de erkenning van opleidingscentra voor treinbestuurders bepaald. Ten slotte is in de Aanbeveling 2011/766/EU de procedure voor de erkenning van opleidingcentra vastgelegd.

Regels opleidingsinstituten Nederland

De regels voor opleidingsinstituten zijn in Nederland vastgesteld in de Spoorwegwet en het Besluit spoorwegpersoneel 2011. Er staan niet alleen regels in over machinistenvergunningen en bevoegdheidsbewijzen, maar ook over opleiding en examinering.

Wanneer een machinist met goed gevolg de opleiding heeft doorlopen, het examen heeft afgelegd en medisch en psychologisch is goedgekeurd kan hij een machinistenvergunning bij de ILT aanvragen.

Voor meer informatie over de erkenning opleidingsinstituut kan contact opgenomen worden met het Meld en Informatie Centrum (MIC) van de Inspectie Leefomgeving en Transport, tel (088) 489 00 00

Onderzoek vakbekwaamheid machinisten

Naar aanleiding van een incident bij een spoorwegonderneming in 2016 deed de ILT een verkennend onderzoek naar de werving, selectie en opleiding van machinisten bij de betrokken spoorwegonderneming. In dat onderzoek heeft de inspectie aangekondigd een onderzoek te doen naar de vakbekwaamheid van machinisten bij de andere spoorwegondernemingen. Uit dat onderzoek blijkt dat spoorwegbedrijven in het reizigers- en goederenvervoer veel meer moeten doen om de vakbekwaamheid van hun machinisten te borgen. Dat is nodig om incidenten op het spoor te voorkomen die kunnen leiden tot onveilige situaties, vertragingen en uitval. Machinisten moeten niet alleen de juiste papieren hebben, maar ook de specifieke regels van het eigen bedrijf en veiligheidssystemen kunnen toepassen op de treinen en op de trajecten waar de spoorwegonderneming rijdt. Bij het werven of inhuren van nieuwe machinisten moeten de spoorwegondernemingen ook kijken naar hun praktijkervaring. Met opleidingsprogramma’s moeten de bedrijven de kennis en ervaring van de machinisten op peil houden.