Exploitatievergunning

Een exploitatievergunning is nodig om passagiers, vracht en/of post te vervoeren binnen de Europese Gemeenschap en de Europese Economische Ruimte. U vraagt deze aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Luchtdiensten

Met een exploitatievergunning mogen Europese luchtvaartmaatschappijen passagiers, vracht en/of post tegen vergoeding en/of als chartervlucht door de lucht vervoeren. Bij deze luchtdiensten gelden financiële en bedrijfsmatige eisen. De toelatingseisen voor vervoer met luchtvaartuigen van minder dan 10 ton maximale startmassa en/of minder dan 20 stoelen zijn soepeler.

Een exploitatievergunning is niet nodig:

 • Voor het uitvoeren van enkel lokale vluchten (rondvluchten).
 • Voor het uitvoeren van luchtdiensten met een niet door een motor aangedreven luchtvaartuig (zweefvliegen en ballonvaarten) en/of met een zeer lichte motor aangedreven luchtvaartuig (zoals zweefvliegtuigen met hulpmotor).
 • Voor het uitvoeren van gespecialiseerde vluchtuitvoeringen.
 • Voor het uitvoeren van niet-commercieel luchtvervoer, zoals algemene- en zakenluchtvaart.

Basisvoorwaarden exploitatievergunning

 • De onderneming is in Nederland gevestigd.
 • De onderneming heeft een door Nederland afgegeven Air Operator Certificate.
 • De onderneming beschikt over 1 of meer luchtvaartuigen via eigendom of dry lease.
 • De hoofdactiviteit van de onderneming is het verrichten van luchtdiensten, eventueel in combinatie met andere commerciële exploitatie van luchtvaartuigen, onderhoud of reparatie van luchtvaartuigen.
 • De ondernemingsstructuur is transparant en stelt de ILT in staat om de verordening toe te passen, in het bijzonder op het gebied van eigendom en zeggenschap.
 • De onderneming is eigendom van lidstaten en/of van onderdanen van lidstaten. Die lidstaten of onderdanen hebben daadwerkelijk zeggenschap over de onderneming.
 • De onderneming voldoet aan de vereiste financiële condities.
 • De onderneming voldoet aan de eisen van verzekering.
 • De onderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaar bestuur.

Bovenstaande basisvoorwaarden zijn gebaseerd op de onderstaande verordeningen en richtlijnen van de Europese Unie:

Aanvragen exploitatievergunning

De procedure voor het aanvragen van een exploitatievergunning voor luchtvaartmaatschappijen is complex. Als vertegenwoordiger van uw luchtvaartmaatschappij kunt u daarom het best vóór het aanvragen alvast contact opnemen met de ILT.

Aanvraagformulier

Gebruik het aanvraagformulier voor een exploitatievergunning. Op het formulier staat een toelichting met een checklist voor mee te leveren documenten.

Doorlooptijd/levertijd

De ILT hanteert een redelijke termijn van 3 maanden als bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1008/2008. De exploitatievergunning wordt pas afgegeven als de onderneming houder is van een geldig AOC, dat is afgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1139.

De ILT neemt een aanvraag in behandeling wanneer alle nodige documenten zijn ontvangen. Voldoen de stukken niet? Dan stopt de ILT de behandeltermijn. De aanvrager moet dan de documenten aanpassen. Zodra de documenten opnieuw bij de ILT liggen, start de behandeltermijn weer.

Kosten

De kosten voor een aanvraag zijn afhankelijk van het soort vergunningen dat u aanvraagt. Aan de hand van de Regeling tarieven Luchtvaart 2008 (artikel 19) kunt u de totale kosten uitrekenen.

Publicatie exploitatievergunning

De Europese Commissie publiceert regelmatig een lijst van exploitatievergunningen die zijn verleend, geschorst of ingetrokken door de lidstaten.

Geldigheid exploitatievergunning

De exploitatievergunning blijft geldig zolang u aan de eisen voldoet. De vergunning verliest zijn geldigheid als:

 • De exploitatie niet binnen 6 maanden na het verkrijgen aanvangt.
 • De activiteiten gedurende meer dan zes maanden gestaakt worden.

De luchtvaartmaatschappij moet uiterlijk 6 maanden na de laatste dag van het desbetreffende boekjaar de rekeningen indienen bij de ILT, die door accountants gecontroleerd zijn. De ILT mag op elk ogenblik relevante informatie vragen om de financiële prestaties te beoordelen van een luchtvaartmaatschappij waaraan zij een exploitatievergunning heeft verleend. 2 jaar na afgifte van de exploitatievergunning voert de ILT een nieuw onderzoek uit.

De ILT controleert dit via de Europese geschiktheidseisen (voorwaarde voor verlening en handhaving van exploitatievergunningen, verordening (EG) nr. 1008/2008) en de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en vliegtuigexploitanten (verordening EEG nr. 785/2004).

Schorsing of intrekking exploitatievergunning

De ILT moet een exploitatievergunning schorsen of intrekken als zij er niet langer van overtuigd is dat een luchtvaartmaatschappij in staat is gedurende 12 maanden haar bestaande en potentiële verplichtingen na te komen. De ILT mag toch een tijdelijke vergunning van maximaal 12 maanden verlenen in afwachting van een financiële reorganisatie. Dit mag alleen als:

 • De veiligheid niet in het gedrang komt.
 • Alle wijzigingen van het AOC in voorkomende gevallen in die tijdelijke vergunning zijn vermeld.
 • Er realistische vooruitzichten zijn dat de financiële situatie binnen die periode voldoende wordt verbeterd.

Uitstel van betaling

Als een luchtvaartmaatschappij bij de rechtbank (voorlopige) surseance van betaling vraagt, kan de ILT besluiten om de vergunning tijdelijk geldig te houden tot maximaal 12 maanden in afwachting van de financiële reorganisatie. Het gaat hier vooral om het kunnen uitvoeren van aangegane verplichtingen zoals het repatriëren van passagiers. Voorwaarde is dat de rechter-commissaris en bewindvoerder hieraan medewerking verlenen.

Faillissement

Zodra een onderneming in staat van faillissement is wordt de vergunning geschorst of ingetrokken.

Overige redenen voor schorsing of intrekking

 • Schorsing of intrekking van het AOC van een luchtvaartmaatschappij.
 • Het uitblijven van de door accountants gecontroleerde rekeningen.
 • Kennelijke fouten in verschafte informatie.
 • Het niet voldoen aan de betrouwbaarheidseisen.