Brevetten zweefvliegen en ballonvaren

De Europese regels voor zweefvliegen en ballonvaren zijn uiterlijk vanaf 8 april 2020 voor iedereen van toepassing in Nederland. De regels, onderdeel van de Europese Verordening 1178-2011 over de eisen voor de bemanning in de burgerluchtvaart (Flight Crew Licensing / FCL), leiden tot nieuwe Europese brevetten.

KNVvL brevetten (zweefvliegbewijs)

Tot 8 april 2020 blijven de brevetten van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) geldig. Tot die datum kunnen deze brevetten worden afgegeven en geldig gehouden. Geldige KNVvL brevetten kunnen worden omgezet naar een EU FCL brevet (conversie).

LAPL/SPL aanvragen
Aanvragen voor een Europees zweefvlieg- of recreatief ballonbrevet worden bij ILT ingediend. Let op dat er voor conversie van een KNVvL brevet een apart formulier is (het formulier aanvraag voor een LAPL(S), LAPL(B) of SPL is hier niet voor geschikt).

BPL aanvragen
De aanvraag voor een Europees commercieel ballonbrevet (Balloon Pilot Licence, BPL) dient bij KIWA te worden ingediend. Een LAPL(B) vraagt u aan bij de ILT.

Schematische weergave van de veranderingen als gevolg van FCL;
 

Conversie
brevetten
Oude situatie <- 08-04-2020 -> Nieuwe situatie (FCL)
brevet                                       uitgifte brevet                    uitgifte

Recreatief

zweefvliegen

GPL
Glider Pilot Licence
KNVvL LAPL(S) / SPL
Light aircraft Pilot
Licence (Sailplane)
ILT
LAPL(S) / SPL
Light aircraft Pilot
Licence (Sailplane)
ILT
Recreatief
ballonvaren
KNVvL - BPL
Balloon Pilot Licence
KNVvL LAPL(B)
Light aircraft Pilot
Licence (Balloon)
ILT
LAPL(B)
Light aircraft Pilot
Licence (Balloon)
ILT
Commercieel
zweefvliegen
SPL
Sailplane Pilot Licence
ILT SPL
Sailplane Pilote Licence
ILT
Commercieel
ballonvaren
CPL (FB)
Commercial Pilot  Licence    (Free Balloon)
KIWA BPL
Balloon Pilot Licence                     
KIWA
BPL
Balloon Pilot Licence

NB De KNVvL en FCL kennen beiden een Balloon Pilot Licence (BPL). Echter zoals uit het schema blijkt gaat het om twee verschillende brevetten.

Nieuwe eisen onder FCL en conversie bestaande brevetten

Het KNVvL brevet voor GPL en BPL waarborgt het merendeel van de eisen van het Europese Part FCL brevet (LAPL(S) en LAPL(B)). De verschillen staan in de door KNVvL en ILT opgestelde conversierapporten waar EASA (European Aviation Safety Agency)  over is geconsulteerd.

Creditering van lopende opleidingen en theorie examens 
FCL brevetten kunnen worden verkregen door conversie van een bestaand brevet (GPL/BPL) of door het volgen van de FCL methodiek. Dat laatste vereist bijvoorbeeld een FCL erkende opleiding en examinator. Er is een regeling waardoor opleidingen die zijn uitgevoerd volgens een FCL goedgekeurd programma en door FCL instructeurs, achteraf kunnen worden gevalideerd door een opleidingsinstituut. Daarmee wordt voorkomen dat lopende opleidingen vervallen bij de overgang naar FCL. Zie het conversierapport. Of uw lopende opleiding aan de voorwaarden voldoet kunt u het best bij uw chef-instructeur nagaan.
De theorie (deel)examens die door de KNVvL zijn afgenomen na 1 maart 2016 voldoen aan de FCL eisen en worden door ILT voor afgifte van het LAPL/SPL geaccepteerd. De geldigheidstermijnen van FCL zijn hier van toepassing.

Vliegbewijzen

 • LAPL, SPL en BPL zijn onbeperkt geldig zolang sprake is van voldoende recente ervaring waaronder een periodieke checkvlucht met een instructeur. Anders mag alleen onder toezicht worden gevlogen. Vliegers zijn zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van uw ervaring (FCL.140). 
 • GPL (mits geldig) wordt omgezet in LAPL(S) als u aan de KNVvL-verlengingseis voldoet. LAPL(S) eist een overlandvlucht vóór afgifte, die u moet aantonen. U kunt het SPL (voor niet commercieel) krijgen als u tenminste een medisch certificaat klasse 2 hebt. 
 • CPL(FB) wordt omgezet naar een BPL met aantekening commercieel. Ervaring met nachtvaren wordt aangetekend. 
 • Het KNVvL-BPL wordt omgezet in een LAPL(B) groep 1 FCL brevet, beperkt tot non-tethered flights. Houders van een KNVvL-BPL met aantoonbare tethered flights ervaring kunnen opheffing van deze beperking krijgen bij de conversie.

Aanvragen

 • Afgifte van en conversies naar LAPL en SPL bij de ILT. 
 • Afgifte van en conversies naar BPL bij Kiwa.

Instructeuraantekening

 • Conversie van de FI(FB) is zonder aanvullende voorwaarden mogelijk. Voor de VO(BPL), VO(L) en VO(S) gelden aanvullende eisen. 
 • FCL stelt strengere eisen dan KNVvL aan instructeurs. Conversie van VO, VO(L) en/of (VO(S) vereist voldoen aan verlengingseisen FCL voor de FI bevoegdheid. VO(G) bestaat niet onder FCL. 
 • Bij conversie van VO naar FI moet u een opfriscursus (opfrisseminar FI) gevolgd hebben. Dit kan bij de conversie  worden aangetoond middels een ingevuld deelnameformulier, ondertekend door een daarvoor opgeleid chef-instructeur. Voor de zweefvliegers in de club. Nadere inlichtingen bij uw club.

Examinator; apart certificaat

 • Examinatoren worden in het bestaande examinatoren systeem van ILT opgenomen. Er is geen conversie optie voor huidige examinatoren. Een standaardisatiecursus en een vakbekwaamheidtest bij een ILT-examinator is vereist voor zowel FE als FIE.

Medisch

 • Voor het LAPL is een nieuwe categorie Medical certificate ingevoerd. Het KNVvL medical certificate voldoet daar niet aan en kan niet worden geconverteerd. U zult tenminste een LAPL medisch certificaat moeten hebben (voor SPL minimaal een klasse 2). Eerste keuringen voor een brevet moeten in het land van brevetafgifte worden gedaan, verlengingskeuringen kunnen ook in het buitenland, zie vereiste documenten.
 • Mocht u een SPL hebben gekregen (u had daarvoor een Klasse II medical nodig) en, om welke reden dan ook, later een LAPL medisch certificaat hebben dan behoudt u weliswaar het SPL brevet maar bent u gelimiteerd tot de LAPL rechten. Specifiek: buiten de EU mag u niet met een LAPL-medisch certificaat vliegen. Indien u bij de ILT een nieuw of gewijzigd brevet aanvraagt krijgt u het brevet wat bij het daarbij ingediende medical hoort.

Nieuwe bevoegdheden door FCL

 • Nieuw is de aantekening Touring Motor Glider (TMG) op het LAPL(S). Conversie van een geldig Recreational Pilot Licence (RPL) /TMG) kan als wordt voldaan aan de conversie-eisen die gelden bij de overgang naar van RPL naar LAPL(A)TMG of PPL-TMG.
 • Voor de bevoegdheid tot slepen met een TMG, zie webpagina 'Additional ratings'.
 • Noot: u dient een LAP(S) voor zweefvliegtuigen te hebben voor de TMG aantekening; er bestaat geen LAPL(S)TMGonly. Er moet dan ook een conversie van het GPL naar LAPL(S) worden aangevraagd voor de LAPL(S)TMG. Conversie van RPL naar LAPL(S)/TMG met een verlopen GPL is dan mogelijk. Een RFI/TMG kan worden geconverteerd op basis van verlopen GPL/VO bevoegdheid.
 • U kunt een FCL-bevoegdheid (instructie) kunstvliegen, instructeur-instructeur krijgen op basis van de aanbeveling door een evaluator. De lijst van evaluatoren is hieronder te vinden. Zie het conversierapport op webpagina 'Omzetten van nationale brevetten' en het desbetreffende formulier.
 • Nieuw voor zweefvliegen in Nederland zijn nachtvliegen, testvliegen en wolkenvliegen. Aangezien het GPL daar geen eisen voor kent, kunnen deze aantekeningen alleen via een uitbreiding op het Europese brevet bij ILT worden aangevraagd (niet bij conversie).

Specifieke elementen

 • Commercieel 
  Voor commercieel vliegen is een BPL/SPL zonder beperking nodig. Als vuistregel voor het begrip commercieel kan het volgende dienen: introductievluchten en familie rondvliegen bij een club/vereniging tegen kostprijs is geen probleem; een (formeel) bedrijf met winstoogmerk voert commerciele vluchten uit. 
 • Taaltoets 
  De LPE is niet opgenomen op zweefvlieg- en ballonbrevetten daar deze niet verplicht is voor deze categorieën. De (service) opname van de LPE op het KNVvL-KEI brevet is in overleg met KNVvL beëindigd. 
 • KNVvL-brevetten in het buitenland 
  FCL-brevetten worden in elke EU-lidstaat geaccepteerd. Lidstaten die FCL al hebben ingevoerd hebben aangegeven een KNVvL-brevet te accepteren gedurende de overgangsperiode tot 8 april 2020. 
 • Buitenlandse brevetten 
  Alle FCL-brevetten die men heeft, dienen bij dezelfde autoriteit te zijn afgegeven. Een eventueel nationaal brevet van een ander land dient te worden overgedragen. Zie daarvoor de ILT website (SOLI procedure). Voor de overdracht van (converteerbare) private brevetten verschilt de aanpak per lidstaat. ILT accepteert een verklaring van collega autoriteiten dat de houder in aanmerking komt voor de afgifte van een LAPL of SPL brevet. 
 • Bergvliegen 
  De bergvliegaantekening is nodig voor speciaal aangewezen vliegvelden in de bergen en gletscherlandingen (met TMG), niet voor het gebruikelijke vliegen in de bergen. Een bergvliegopleiding wordt alleen lokaal gegeven. 
 • Checkstart 
  De termijn voor de verplichte checkstarts met instructeur (als onderdeel van de recente-ervaring eis) gaat in bij afgifte LAPL.

Aanvraag en beoordeling

De ILT werkt volgens het systeem van toetsbare (eigen) verklaringen. Het aanvraagformulier biedt informatie en verwijst naar de betrokken passages in de wetgeving. Het toezicht op de juistheid van de gegevens kan zowel tijdens het afgifteproces als achteraf plaatsvinden. Als blijkt dat een verklaring niet naar waarheid is afgegeven, kan de ILT het brevet schorsen of intrekken.

Verklaring bij de aanvraag
Een logboekkopie moet de voor de aanvraag relevante vluchten duidelijk weergeven, bij voorkeur met het vluchtnummer. Waar naar vliegervaring ‘onder toezicht’ wordt gevraagd moet het logboek door de instructeur of chef-instructeur/head of training zijn (mee)getekend.
Een examenuitslag of opleidingsverklaring van de examinator of ATO/BTO vervangt onderliggende bewijsstukken (bijvoorbeeld ervaringseisen). Die zijn namelijk al gecontroleerd door de examinator of ATO/BTO. Een uitzondering betreft de resultaatverklaringen theoretisch examen. Deze dienen volgens FCL ook bij de aanvraag voor het LAPL te worden ingediend.
De aanbevelingen van ILT evaluatoren en de verklaring deelname opfrisseminar FI die tbv conversie zijn opgesteld worden met de conversieaanvraag meegestuurd.

Wanneer aanvragen? Er zijn tijdelijke beperkingen.

Tijdens de transitieperiode tot 8 april 2020 zijn zowel het GPL/BPL als het LAPL geldig. U kunt met beide documenten vliegen/varen. De ILT geeft het LAPL vanaf 2015 uit zodat u kunt converteren wanneer het u uitkomt.
Er zijn in Nederland opleidingen/cursussen beschikbaar voor (uitbreiding van) het LAPL.  Uitbreidingen van het FCL brevet zijn vooralsnog zeer beperkt. Om teleurstellingen te voorkomen, is het raadzaam na te gaan of u door u op korte termijn gewenste uitbreidingen op het LAPL kunt krijgen of dat het GPL voor uw doelen voorlopig voldoende is. Uitbreidingen op uw GPL bevoegdheden die u in de transitieperiode verwerft worden bij de conversie meegenomen. Voor wat betreft de stand van zaken rond de ontwikkeling van de genoemde cursussen/opleidingen verwijzen we naar de desbetreffende sectorpartijen zoals KNVvL.

Documenten

Zie ook

Hoort bij