1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Leefomgeving
  4. Ruimte

Ruimte

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte uit 2011 is de rol van de Inspectie Leefomgeving en Transport in de ruimtelijke ordening in hoofdlijnen weergegeven. Die rol richt zich op de nationale ruimtelijke belangen. De inspectie ziet toe op een goede doorwerking van die nationale belangen in de provinciale verordening, de inpassingsplannen en op de toepassing daarvan in de praktijk. Een paar voorbeelden van nationale ruimtelijke belangen zijn: bescherming van de waterveiligheid in en om de grote rivieren, ruimte voor een nationaal netwerk van natuur, ruimte voor het hoofdnetwerk voor energievoorziening en behoud van de Waddenzee. De inspectie brengt met onderzoek in beeld hoe de wet- en regelgeving op het gebied van ruimte en specifiek de nationale belangen door gemeenten feitelijk worden toegepast. Zij heeft geen toezichthoudende rol naar gemeenten.

Toezicht

De provincie ziet er op toe dat de gemeente haar taak goed uitvoert. Per 1 oktober 2012 is dit geregeld in de Wet revitalisering generiek toezicht. In deze wet zijn ook mogelijkheden aanwezig voor de minister om in te grijpen. Het Rijk zal hier echter terughoudend mee omgaan. De inspectie kan nader onderzoek doen als er bij haar signalen binnenkomen over misstanden of er in strijd wordt gehandeld met de nationale ruimtelijke belangen en regelgeving.
Verder kan de inspectie er op toezien
- of het jaarlijks verslag aan provinciale staten voldoet aan de Wet ruimtelijke ordening,
- of de provincie een structuurvisie heeft opgesteld en
- of de wettelijke eisen in provinciale verordeningen over de bescherming van de ecologische hoofdstructuur en erfgoederen met uitzonderlijk universele waarden correct zijn opgenomen en uitgewerkt.

Meer informatie