1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Leefomgeving
  4.   Producten
  5. Explosieven voor civiel gebruik

Explosieven voor civiel gebruik

Explosieven voor civiel gebruik

In Nederland maken enkele bedrijfssectoren gebruik van explosieven, bijvoorbeeld om industriële ovens te reinigen, gebouwen te slopen of explosieven te transporteren. Ook in de recreatieve sector worden explosieven toegepast, onder meer door herladende sportschutters, schutterijen en verenigingen die historische veldslagen naspelen.

De ILT houdt toezicht op dergelijk civiel gebruik van explosieven. Ze doet dat op grond van Europese regelgeving en de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg). De ILT voert onder meer controles uit op bedrijven en personen die met explosieven omgaan. Als ze overtredingen constateert, treedt ze strafrechtelijk of bestuursrechtelijk op.

Wetgeving voor veilige (omgang met) explosieven

Het doel van de Europese regelgeving is de wetgeving tussen lidstaten te harmoniseren, handelsbelemmeringen weg te nemen en te zorgen voor veilige explosieven (safety) en goed beveiligde explosieven (security). De regelgeving stelt eisen aan de explosieven zelf (bijvoorbeeld voor wat betreft de ‘schokveiligheid’), maar ook aan de personen die ermee omgaan, zodat de explosieven niet in verkeerde handen vallen.

Let op: ook arbo-wetgeving! 
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) is verantwoordelijk voor het toezicht op de arbo-omstandigheden rondom het gebruik van explosieven.

U hebt een erkenning nodig wanneer u met explosieven omgaat

Alleen bedrijven en personen die over een zogeheten erkenning beschikken, mogen explosieven vervaardigen, transporteren , opslaan, gebruiken of verhandelen. Een erkenning is maximaal vijf jaar geldig en kan telkens met dezelfde duur worden verlengd. U kunt een erkenning aanvragen bij de korpschef van Politie van de gemeente waar u woont.

U moet gegevens over de omgang met explosieven registreren

Gaat u of uw bedrijf met explosieven om, dan moet u alle transacties die u met die explosieven pleegt registreren. Dat betekent dat altijd inzichtelijk moet zijn welke explosieven u hebt ontvangen, gebruikt of aan andere personen hebt overgedragen. De personen en de explosieven moeten identificeerbaar zijn. U moet daartoe ook de unieke identificatie, die op elk explosief is aangebracht, registreren. Explosieven zonder deze unieke identificatie mogen niet in de handel worden gebracht.
U dient de gegevens in het register ten minste 10 jaar te bewaren.

U hebt een overbrengingsvergunning nodig om explosieven te vervoeren

Om explosieven binnen Nederland te mogen transporteren heeft u een overbrengingsvergunning nodig. Deze overbrengingsvergunning kunt u aanvragen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar het transport eindigt. Als de explosieven afkomstig zijn uit een andere Europese lidstaat dan heeft u naast de binnenlandse overbrengingsvergunning ook toestemming nodig van de Minister van Infrastructuur en Milieu. Deze toestemming kunt u aanvragen bij de ILT.

U moet een vergunning hebben om explosieven te mogen opslaan

Nederland kent geen voorzieningen voor de opslag van grote hoeveelheden explosieven. Wie kleine hoeveelheden bedrijfsmatig wil opslaan, moet daarvoor een zogeheten Wabo-vergunning aanvragen. (Wabo staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De Wabo-vergunning regelt de milieu- en bouwtechnische eisen die aan de opslag van explosieven worden gesteld. U kunt een Wabo-vergunning aanvragen bij de gemeente. In bepaalde gevallen is de provincie verantwoordelijk voor afgifte.

Let op: Bedrijven die onder de Mijnbouwwet vallen naar ministerie Economische Zaken! 
Als uw bedrijf of bedrijfsactiviteit onder de werking van de Mijnbouwwet valt, vraag dan een erkenning en (eventueel) een overbrengingsvergunning aan bij het ministerie van Economische Zaken.

Als u op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen op het gebied van de Wecg kunt u zich aanmelden bij Viadesk.