1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Leefomgeving
  4.   Producten
  5.   Biociden
  6. Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving

Deze pagina gaat over toezicht en handhaving op het gebied van biociden. Er is een afzonderlijke webpagina over biociden zelf, toelating en speciale gevallen en een met informatie voor consumenten, toelatinghouders en professionele gebruikers van biociden.

Biocidenverordening

Per 1 september 2013 geldt de Europese Biocidenverordening, ook wel de Biocidal Products Regulation. De verordening is van kracht in Nederland en alle andere Europese lidstaten. Ze is in Nederland geïmplementeerd in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb), het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Bgb) en de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb).

De ILT ziet toe op het gebruik van biociden in de industrie en door professionele gebruikers en legt sancties op bij overtredingen. De ILT is niet de enige toezichthouder.

• De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op consumentenproducten en biocidengebruik in de agrarische sector.
• De Inspectie Gezondheidszorg ziet toe op biocidengebruik in ziekenhuizen en zorginstellingen.
• De waterschappen zien toe op het gebruik van biociden nabij oppervlaktewater.
• Het Staatstoezicht op de Mijnen ziet toe op biocidengebruik op landlocaties van mijnondernemingen.

Straf- en herstelsancties

De ILT kan iemand die een bepaling uit de Wgb overtreedt een bestuurlijke boete opleggen. In de Rgb staan standaardboetebedragen vermeld. Voor de handel in en het gebruik van niet-toegelaten biociden legt de ILT bijvoorbeeld een boete op van € 2500,00. Bij overtreding van de Wgb kan ook worden overgegaan tot strafvervolging. De ILT is ook bevoegd een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te leggen.

EU-lijst van werkzame stoffen, producten en leveranciers

In Nederland toegelaten biociden mogen per 1 september 2015 alleen op de markt worden aangeboden en verhandeld wanneer de werkzame stof, een biocideproduct waarin het is verwerkt én de leverancier van de stof of het product op de lijst van de European Chemical Agency staan. Dat heeft als consequentie dat voorraden van middelen waarvan de leverancier nog niet op die lijst voorkomt niet meer door (tussen)handelaren mogen worden verhandeld. Bestaande voorraden mogen worden opgebruikt als ze bij de eindgebruiker aanwezig zijn.

De ILT geeft leveranciers tot 1 maart 2016 een waarschuwing in het geval van een overtreding, tenzij ze een volledig ingevulde schriftelijke en ondertekende verklaring kunnen overleggen dat een specifieke biocide voldoet aan Europese regelgeving.

Overgangsrecht

De nieuwe verordening die per 1 september 2013 in werking is getreden, betekent voor Nederland dat de huidige toelatingen blijven bestaan. Toelatingsaanvragen die het Ctgb al in behandeling heeft genomen, worden volgens het oude recht afgehandeld.