1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Leefomgeving
  4. Bodem

Bodem

De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt binnen het KWALIBO-stelsel toezicht op bodemintermediairs en certificerende instellingen. KWALIBO staat voor kwaliteitsborging bij bodemintermediairs. Het stelsel heeft als doel de betrouwbaarheid van het werk van intermediairs en certificerende instellingen te vergroten. Dit kan door eisen te stellen aan specifieke werkzaamheden in het bodembeheer, zowel onder als boven de waterspiegel. Bodemintermediairs zijn bijvoorbeeld adviesbureaus, laboratoria, aannemers, grondbanken, bedrijven die grond en baggerspecie reinigen of verwerken of bedrijven die bouwstoffen produceren uit onder meer primaire grondstoffen en afvalproducten.

De bodemintermediairs en certificerende instellingen moeten in het bezit zijn van een erkenning voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden en bij uitvoering hiervan handelen conform de geldende wettelijke eisen. De erkenning garandeert daarbij hun deskundigheid en integriteit. Normdocumenten garanderen de kwaliteit van de werkzaamheden. ILT ziet er op toe dat bedrijven zonder erkenning geen onbevoegde werkzaamheden uitvoeren. De ILT ziet er verder op toe dat bedrijven handelen conform de normdocumenten.

Privaat-publieke stelsel

Sinds 2008 is het bodemtoezicht geregeld via een privaat-publiek stelsel. Onderdeel van dit stelsel zijn de zogenoemde BRL‘en (beoordelingsrichtlijnen) met daarbij behorende protocollen. Private organisaties stellen deze normdocumenten op. De BRL’en en protocollen worden pas in de regelgeving verankerd wanneer ze op draagvlak van overheid en bedrijfsleven steunen. Tenslotte geven de BRL‘en concrete handvatten voor de uitvoering in de praktijk, waardoor uniformiteit en kwaliteit in het werk worden bevorderd.

De normdocumenten vormen de basis voor zowel het publieke als het private toezicht. De BRL’en worden opgesteld door een private, geaccrediteerde, organisatie (zoals het SIKB) waarin de gebruikers van de normdocumenten participeren.  De normdocumenten komen daardoor onder een ander kader tot stand dan formele wetgeving. De BRL‘en worden in het private toezicht primair gezien als handleidingen voor het werk in de praktijk.

De BRL‘en zijn formeel opgehangen in de wetgeving. Daarmee hebben ze een status als publieke regelgeving, en heeft de ILT de taak om toe te zien op de naleving en te handhaven (conform uitspraak RvS d.d. 7 augustus 2013). Uit de voornoemde uitspraak van de Raad van State blijkt dat de ILT bij haar toezicht uit moet gaan van een letterlijke interpretatie van de normdocumenten.

Gedetailleerde informatie over het Besluit bodemkwaliteit en erkenningen in het kader van het Bbk vindt u op de website van Rijkswaterstaat.