Vaste gevaarlijke stoffen (IMSBC-code)

Het vervoer van vaste (gevaarlijke) stoffen in bulk is geregeld in de International Maritime Solid Bulk Cargoes code (IMSBC code). De IMSBC code is de opvolger van de Bulk Cargoes (BC) code. Het vervoer van graan is niet geregeld in de IMSBC code maar in de International Grain code.

IMSBC-code in SOLAS

De IMSBC code is opgenomen in SOLAS hoofdstuk 6 (vervoer van lading) en hoofdstuk 7 (vervoer van gevaarlijke stoffen). De code is hierdoor ook van toepassing op zeeschepen kleiner dan 500 gross tonnage.

Drie categorieën

Op basis van de gevaarseigenschappen worden stoffen volgens de IMSBC code ingedeeld in de categorieën A, B en C.

  • Categorie A: stoffen die vloeibaar kunnen worden wanneer zij worden verscheept bij een vochtgehalte dat hoger is dan hun maximaal toelaatbaar vochtgehalte.
  • Categorie B: stoffen die een chemische gevaarseigenschap bezitten, die een gevaarlijke situatie kunnen opleveren aan boord van een schip. Bijvoorbeeld zelfopwarming, stofexplosie, toxiciteit, zuurstof onttrekking uit het ruim, etc.
  • Categorie C: stoffen die niet bij categorie A of B horen.   

Onderverdeling Categorie B stoffen

Categorie B is onderverdeeld in:

  • Gevaarlijke stoffen: stoffen geclassificeerd in de IMDG code.
  • MHB (materials hazardous only in bulk): materialen die chemische gevaren kunnen opleveren bij vervoer in bulk.    

Overzicht ladingeisen

Appendix 1 van de IMSBC code bevat voor iedere soort vaste bulklading een overzicht van specifieke kenmerken, gevaren en bijzondere vereisten op het gebied van stuwage en segregatie, de reinigingstoestand van het ruim, voorzorgsmaatregelen m.b.t. het weer, belading, voorzorgsmaatregelen, ventilatie, vervoer, lossen en reiniging.

Soms voorgeschreven certificaat

In de code wordt bij sommige stoffen aangegeven dat er een certificaat moet zijn afgegeven. Voor de afgifte van dergelijke certificaten zijn laboratoria aangewezen die kunnen testen en certificeren. Zij worden met een besluit bekendgemaakt.

Tripartite

Stoffen mogen alleen worden vervoerd wanneer die zijn genoemd in de IMSBC code. Voor stoffen die (nog) niet in de IMSBC Code genoemd worden moet een (tijdelijke) overeenkomst worden afgesloten.

Een tijdelijke overeenkomst om een stof te vervoeren is mogelijk wanneer over de vervoersvoorwaarden, overeenstemming (tripartite) is bereikt tussen de volgende partijen:

  • het land waar wordt geladen,
  • de vlaggenstaat van het transporterende schip
  • het ontvangende land

Het land waar wordt geladen verplicht zich om de IMO te verzoeken de betreffende stof op te nemen in de volgende editie van de IMSBC Code. In Nederland is de ILT het contactadres: NSI-TEZ-KV@ilent.nl