Vaste gevaarlijke bulkladingen (IMSBC-code)

Het vervoer van vaste (gevaarlijke) bulkladingen is geregeld in de International Maritime Solid Bulk Cargoes code (IMSBC code). De IMSBC code is de opvolger van de Bulk Cargoes (BC) code. Het vervoer van graan is niet geregeld in de IMSBC code. Dit vervoer is geregeld in de International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk (International Grain Code).

IMSBC-code in SOLAS

De IMSBC code is opgenomen in SOLAS hoofdstuk 6 (vervoer van lading) en hoofdstuk 7 (vervoer van gevaarlijke stoffen). De code is hierdoor ook van toepassing op zeeschepen kleiner dan 500 gross tonnage.

Groepen ingedeeld naar gevaarseigenschappen

Op basis van de gevaarseigenschappen worden stoffen volgens de IMSBC code ingedeeld in de categorieën A, B en C.

  • Categorie A: stoffen die vloeibaar kunnen worden als zij worden verscheept bij een vochtgehalte dat hun maximaal toelaatbaar vochtgehalte overschrijdt. Bijvoorbeeld water en olie. Die kunnen ervoor zorgen dat de lading verpapt.
  • Categorie B: ladingen die een chemische gevaarseigenschap bezitten. Hierdoor kan een gevaarlijke situatie ontstaan aan boord van een schip. Bijvoorbeeld zelfopwarming, stofexplosie, toxiciteit, ook kan zuurstof uit het ruim verdwijnen.
  • Groep A&B: ladingen die een combinatie van beide gevaren bezitten. 
  • Categorie C: ladingen die niet vloeibaar kunnen worden (zoals de stoffen uit groep A) en ladingen die geen chemische risico's met zich meebrengen (zoals de stoffen beschreven in groep B).   

Onderverdeling Categorie B stoffen

Categorie B is onderverdeeld in:

  • Gevaarlijke stoffen: stoffen geclassificeerd in de IMDG code.
  • MHB (materials hazardous only in bulk): materialen die chemische gevaren kunnen opleveren bij vervoer in bulk. Anders dan materialen die in de IMDG-code als gevaarlijke stoffen zijn geclassificeerd.  

Overzicht ladingeisen

Wordt een vaste bulklading specifiek genoemd in Appendix 1 van de IMSBC code? Dan zijn voor dat product /de lading behalve de voorschriften van hoofdstuk 1 t/m 10 en paragraaf 11.1.1 van de IMSBC Code ook de voorschriften van het desbetreffende schema (Appendix 1) van toepassing, waarin is opgenomen: specifieke kenmerken, gevaren en bijzondere vereisten op het gebied van stuwage en segregatie, de reinigingstoestand van het ruim, voorzorgsmaatregelen m.b.t. het weer, belading, voorzorgsmaatregelen, ventilatie, vervoer, lossen en reiniging.

Afvalstoffen

Wanneer er, op een als zeeschip gecertificeerd schip een grensoverschrijdende verplaatsing plaats heeft van een vaste bulklading welke als afvalstof gekenmerkt, dan moet er zowel een IMSBC akkoord (reeds opgenomen in de Appendix 1 van de IMSBC code of een Tri-Partite overeenkomst) alsook een EVOA-verklaring aanwezig zijn, voordat het transport plaatsvindt. Kijk hier voor EVOA.

Certificaten voor lading tests

De IMSBC code geeft bij sommige stoffen aan dat er een certificaat moet zijn afgegeven. Dit gaat om certificaten op het gebied van vochtgehalte en zelfopwarming. Voor het testen van het product en de afgifte van dergelijke certificaten zijn laboratoria (erkende instanties) aangewezen. Deze laboratoria kunnen stoffen testen en certificaten afgeven. Zij worden met een Regeling bekendgemaakt. In het overzicht van erkende organisaties kunt u daar meer over lezen.

Tripartite

Vaste bulklading (als gedefinieerd in SOLAS Hoofdstuk VI, Deel A, voorschrift 1-1) mag u alleen vervoeren als deze is opgenomen in de Appendix 1 van de IMSBC Code. Voor bulkladingen die (nog) niet in de IMSBC Code zijn opgenomen moet u een (tijdelijke) overeenkomst afsluiten.

Een tijdelijke overeenkomst om een stof te vervoeren is mogelijk wanneer tussen de volgende partijen overeenstemming (tripartite) is bereikt over de vervoersvoorwaarden:

  • het land waar wordt geladen,
  • de vlaggenstaat van het transporterende schip
  • het ontvangende land

De maritieme autoriteit van land waar wordt geladen start een Tri-partite op. Deze autoriteit is verplicht om de IMO, binnen een jaar na de overeenkomst, te verzoeken de betreffende stof op te nemen in de volgende editie van de IMSBC Code. In Nederland is de ILT de maritieme autoriteit. Het contactadres: NSI-TEZ-KV@ilent.nl