Material Safety Data Sheet

Een zeeschip dat olie of bunkers vervoert of aan boord heeft en dat valt onder Marpol Annex I moet vanaf 1 juli 2009 een Material Safety Data Sheet (MSDS) van het product aan boord hebben.

Voordat wordt begonnen met het laden of bunkeren van de olie, ontvangt de bemanning van een zeeschip de MSDS van een werknemer van de terminal of het bunkerschip. Het doel van de MSDS is de bemanning te voorzien van duidelijke, beknopte en accurate informatie betreffende gezondheid en de milieueffecten van schadelijke stoffen.Een MSDS wordt opgemaakt door de producent van het product. Wanneer het bunkers betreft kan het ook een MSDS zijn van het bunkerbedrijf zelf.

IMO heeft Resolutie MSC.286(86) opgesteld over de informatie die op de MSDS moet staan. De MSDS identificeert de stof en de leverancier en geeft informatie over de gevaren, de samenstelling van de stof, eerste hulp maatregelen, brandblus-informatie, behandeling en opslag, blootstelling, fysische en chemische eigenschappen, stabiliteit en reactiviteit, giftigheid, ecologische gevolgen, verwijdering, transport en reglementen. In de MSDS staat verder het volgende vermeld: de hoeveelheid benzeen, sulfide en zwavel, de geur, stolpunt, kookpunt, vlampunt, brandbaarheid, dampdruk, dichtheid, soortelijke massa, zelfontstekings-temperatuur en kinematische viscositeit en ook een verklaring omtrent persistente en niet persistente olie. De analyse van de genoemde stoffen hoeft geen exacte analyse van de geleverde partij te zijn maar moet wel representatief zijn voor het geleverde product, hoewel dat door IMO nog moet worden geconfirmeerd.

Deze verplichting is het gevolg van een wijziging van SOLAS chapter VI regulation 5-1.