Bulkterminals

In de 'Wet laden en lossen zeeschepen' is vaste bulklading gedefinieerd als: "...vaste stortlading als bedoeld in voorschrift XII/1 van het SOLAS-verdrag, met uitzondering van graan". In het SOLAS voorschrift wordt vaste stortlading gedefinieerd als: "...any material, other than liquid or gas, consisting of a combination of particles, granules or any larger pieces of material, generally uniform in composition, which is loaded directly into the cargo spaces of a ship without any intermediate form of containment."

Definitie van een bulkschip

De 'Wet laden en lossen zeeschepen' definieert een bulkschip als volgt:

"...een schip als bedoeld in voorschrift IX/1 van het SOLAS-verdrag en resolutie 6 van de SOLAS-Conferentie van 1997, waaronder wordt verstaan:

 1. een schip geconstrueerd met enkel dek, top-zijtanks en hopper-zijtanks in de laadruimen, dat voornamelijk bestemd is voor het vervoer van vaste lading in bulk;
 2. een ertsschip: een zeeschip met enkel dek, met twee langsschotten en een dubbele bodem in het gehele ladinggedeelte, dat bestemd is om uitsluitend in de middenruimten ertsladingen te vervoeren; of
 3. een 'combination carrier' als bedoeld in voorschrift II-2/3 van het SOLAS-verdrag."

Zie voor een uitgebreide uitleg het document 'ILT toelichting definitie bulkschip' onderaan deze pagina.

Wet- en regelgeving

De 'Wet laden en lossen zeeschepen' is van toepassing op:

 • Zeegaande bulkschepen die een terminal aandoen voor het laden en lossen van een vaste bulklading
 • Terminals, vast of drijvend, waar de bulkschepen genoemd in punt 1 worden geladen/gelost.

ILT/Scheepvaart is aangewezen als toezichthouder op de 'Wet laden en lossen zeeschepen'.

Met de 'Wet laden en lossen zeeschepen' (Wllz) is de Europese richtlijn 2001/96/EG ‘voorschriften en procedures voor veilig laden en lossen van bulkschepen’ in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De internationale achtergrond voor de Europese richtlijn en de Wllz is de BLU-code (code of practice of the safe loading and unloading of bulkcarriers). De International Maritime Organization heeft de BLU-code aangenomen via Resolution A.862(20). De BLU-code is van toepassing voor zowel bulkschepen als bulkterminals maar had alleen voor schepen een verplichtend karakter. Met de invoering van de Europese richtlijn 2001/96/EG zijn de eisen voor het veilig laden en lossen van bulkschepen ook voor de bulkterminals verplicht gesteld.

Wat eist de 'Wet laden en lossen zeeschepen' van bulkterminalexploitanten?

Bulkterminalexploitanten moeten volgens de 'Wet laden en lossen zeeschepen' onder andere:

 • In het bezit zijn van een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem.
 • Een terminalvertegenwoordiger hebben aangesteld.
 • Controleren of een bulkschip operationeel geschikt is voor het laden en lossen van bulklading.
 • Voor aanvang een laad/losplan en een schip/wal veiligheidscontrolelijst zijn overeenkomen met het schip.
 • Gedurende het laden/lossen het laad/losplan volgen en bij veranderingen een gewijzigd plan overeenkomen met het schip.
 • Schade die de zeewaardigheid van het schip aantasten melden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, afdeling Havenstaatcontrole.
 • Handleidingen overhandigen aan bulkschepen die de terminal aandoen.

Een lijst met bulkterminals met een ISO gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem staat onderaan deze pagina.