Aangemelde instanties (Notified Body, hierna: NoBo) spelen een belangrijke rol in het proces van toelating van hoofdspoorweginfrastructuur en in het proces van toelating van spoorvoertuigen. Alvorens de Inspectie Leefomgeving en Transport een vergunning voor indienststelling voor infrastructuur of spoorvoertuig afgeeft, geeft een aangemelde instantie een Certificaat van EG keuring af.

Toetsing

De aangemelde instantie toetst of een subsysteem voldoet aan de Technische Specificaties inzake Interoperabiliteit (TSI’s). De EG-keuringsverklaring die wordt opgesteld door de aanvrager van een vergunning van indienststelling, en die een onderdeel vormt van de aanvraag in Nederland van de vergunning voor indienststelling kan alleen worden opgesteld als voor het betreffende subsysteem door een aangemelde instantie een certificaat van EG keuring is afgegeven.

Erkenning instanties

Aangemelde instanties worden erkend door de inspectie. De inspectie toetst aanvragen voor een erkenning aan artikel 93 van spoorwegwet, de Interoperabiliteitsrichtlijn (2008/57/EG) en aan het Modulebesluit (2010/713/EU). Als de aanvrager voldoet aan de eisen, wordt de erkenning verleend.

Teneinde de erkenning te notificeren, meldt de Inspectie de aangemelde instantie aan in Brussel. Na deze notificatie zijn de verklaringen van de aangemelde instantie geldig in de hele Europese Unie.

Registratie instanties

Afgegeven erkenningen aan aangemelde instanties worden geregistreerd in NANDO (European Railway Agency Database of Interoperability and Safety). Deze database is publiek toegankelijk en raadpleegbaar.

In de interoperabiliteitsrichtlijn zijn de verschillende subsystemen gedefinieerd:

  • Gebieden van structurele aard: infrastructuur, energie, besturing en seingeving, rollend materieel
  • Gebieden van functionele aard: exploitatie en verkeersleiding, onderhoud, telecommunicatietoepassingen voor reizigers en vracht

Daarnaast worden er in deze richtlijn ook de Technical Specifications Interoperability (hierna TSI’s) genoemd, waarin alle bepalingen staan waaraan een subsysteem of interoperabiliteitsonderdeel dient te voldoen.

Een aangemelde instantie kan een erkenning hebben voor alle subsystemen of deze kan beperkt zijn tot een of meerdere subsystemen.

Hoort bij