Kabelbaan

Op 4 mei 2004 is de Wet Kabelbaaninstallaties in werking getreden. Onder een kabelbaaninstallatie voor personenvervoer wordt verstaan: Een compleet op een vaste locatie aangelegd systeem, bestaande uit infrastructuur en subsystemen, dat ontworpen, gebouwd, geassembleerd en in bedrijf gesteld is met het oog op het vervoer van personen, waarbij de voortbeweging plaatsvindt door langs het tracé aangebrachte kabels.

In de wet is bepaald dat voor het bouwen, het in bedrijf stellen en het hebben van een kabelbaaninstallatie een kabelbaanvergunning is vereist. Een voor een kabelbaaninstallatie verleende vergunning geldt voor eenieder die de kabelbaaninstallatie bouwt of in bedrijf stelt en in bedrijf houdt.

Een kabelbaanvergunning wordt slechts verleend indien de kabelbaaninstallatie, mits naar behoren geïnstalleerd en onderhouden, en in overeenstemming met haar bestemming gebruikt, de veiligheid en gezondheid van personen en de veiligheid van goederen niet in gevaar brengt.

De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd. Alle kabelbaaninstallaties die na 4 mei 2004 in exploitatie genomen zijn of een verbouwing hebben ondergaan waarvoor een bouw- of omgevingsvergunning door de gemeente is afgegeven, dienen een kabelbaanvergunning te hebben.

De wet kabelbaaninstallaties is niet van toepassing op:

• liften die vallen onder Richtlijn 2014/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake liften en veiligheidscomponenten voor liften (PbEU 2014, L 96);
• kabelbaaninstallaties die van historisch of cultureel belang zijn of als cultureel erfgoed zijn aangemerkt, die vóór 1 januari 1986 in bedrijf zijn gesteld en vandaag nog worden geëxploiteerd, en die geen ingrijpende wijzigingen wat betreft ontwerp of bouw hebben ondergaan, met inbegrip van specifiek daarvoor ontworpen subsystemen en veiligheidscomponenten;
• installaties die worden gebruikt voor land- en bosbouwdoeleinden;
• kabelbaaninstallaties voor het bereiken van berghutten die uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van goederen en specifiek aangewezen personen;
• al dan niet vaste toestellen en installaties die uitsluitend bedoeld zijn voor vrijetijdsbesteding en recreatie, en niet voor personenvervoer;
• mijnbouwinstallaties of andere industriële installaties op een vaste locatie die worden gebruikt voor industriële activiteiten, of
• installaties waarbij de gebruikers of de vervoermiddelen zich op het water bewegen.

Meldingen

Indien zich ongevallen of incidenten voordoen met kabelbaaninstallaties dan moet dit bij de ILT gemeld worden. 

Meldprocedure ongevallen museumspoor en kabelbanen;
Formulier in welke situatie ongevallen en incidenten direct gemeld moeten worden aan de ILT.

Administratieve wijzigingen

Als u een administratieve wijziging wilt doorgeven die betrekking heeft op uw bedrijf dan kunt u hiervoor het formulier Administratieve wijzigingen bedrijfsgebonden vergunningen rail invullen. Denk hierbij aan de wijziging van bedrijfsnaam, contactpersoon of vestigingsadres. De wijziging zal per te wijzigen product (vergunning, erkenning) gefactureerd worden.