Procedure inzamelvergunning afvalstoffen (Bia)

Wilt u een inzamelvergunning afvalstoffen (Bia) aanvragen of wijzigen? Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende procedures.

Procedure aanvragen inzamelvergunning

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een termijn van 6 maanden voor het nemen van een definitief besluit op de aanvraag, gerekend vanaf het moment dat de aanvraag door de ILT is ontvangen.

Is de aanvraag niet compleet?

Ontbreken er gegevens op de aanvraag? Of zijn delen van de aanvraag niet duidelijk of onjuist? Dan stuurt de ILT aan de aanvrager een verzoek om aanvulling. Hierin wordt de aanvrager verzocht om binnen een aangegeven termijn de aanvraag compleet te maken of te verduidelijken. Als een verzoek om aanvulling wordt verstuurd, wordt de beslissingstermijn van 6 maanden opgeschort.

Ontwerpbesluit ter inzage

Afhankelijk van of en welke gegevens als aanvulling worden toegezonden, wordt op de aanvraag een ontwerpbesluit afgegeven, of de aanvraag wordt buiten behandeling gesteld.

Het ontwerpbesluit ligt 6 weken ter inzage bij de ILT. De terinzagelegging wordt in de Staatscourant bekendgemaakt. Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zienswijzen op het ontwerpbesluit indienen.

Definitieve besluit

Nadat de termijn van de terinzagelegging is verstreken, wordt het definitieve besluit opgesteld. Hierin worden eventuele zienswijzen van een ieder op het ontwerpbesluit verwerkt. Ook het definitieve besluit wordt 6 weken ter inzage gelegd bij de ILT en ook in de Staatscourant bekendgemaakt.

Gedurende de beroepstermijn (dat is de termijn van terinzagelegging van het definitieve besluit plus 1 dag) hebben belanghebbenden de mogelijkheid om bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep in te stellen tegen het definitieve besluit.

In het algemeen treedt het definitieve besluit in werking op de dag na het verstrijken van de beroepstermijn. Is er beroep ingesteld met daarin een verzoek om voorlopige voorziening? Dan treedt het definitieve besluit op dat moment niet in werking.

Toetsingskader aanvraag

Het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3) is het beleidskader bij de verlening van inzamelvergunningen. Hoofdstuk B4 Inzamelen, vervoeren, handelen en bemiddelen van het LAP en met name paragraaf B.4.2.2 Inzamelvergunningen hebben betrekking op inzamelvergunningen.

Daarnaast geeft het LAP per afvalstroom (klein gevaarlijk afval, scheepsafvalstoffen en afgewerkte olie) beleid weer in de betreffende sectorplannen 18 'KCA, KGA', 53 'Afvalstoffen van schepen' en 56 'Afgewerkte olie' en bijhorende toelichting daarop. Daarnaast wordt getoetst aan het Besluit inzamelen afvalstoffen.

Procedures wijzigen inzamelvergunning

Verandert er iets met het inzamelen nádat de inzamelvergunning is afgegeven? Dan moet een nieuwe aanvraag worden ingediend volgens de reguliere of uitgebreide procedure. Soms is een mededeling voldoende.

1 Reguliere procedure bij wijziging inzamelvergunning

Leidt de verandering niet tot andere of grotere nadelige gevolgen die verband houden met een doelmatig beheer van afvalstoffen? Dan valt de verandering onder artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In dat geval is de korte, reguliere procedure van toepassing op de aanvraag.

In de inzamelvergunning zijn voorschriften opgenomen over welke veranderingen vallen onder dit artikel van de Wabo. Een van die veranderingen is bijvoorbeeld als het contract met een derde partij inhoudelijk afwijkt van het contract dat bij de aanvraag is ingediend. Een ander voorbeeld is als een vergunninghouder voor het inzamelen van scheepsafvalstoffen zijn vergunning wil uitbreiden met andere scheepsafvalstoffen die niet vermeld zijn in de inzamelvergunning.

Er mag pas volgens de verandering worden gehandeld als het bevoegd gezag een besluit heeft afgegeven waarin wordt ingestemd met de aanvraag, en nadat dat besluit in werking is getreden.

De procedure van de reguliere procedure bij een wijziging van een inzamelvergunning verloopt samengevat als volgt:

  • De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een termijn van 8 weken voor het nemen van een besluit op de aanvraag, gerekend vanaf het moment dat de aanvraag door de ILT is ontvangen;
  • Ontbreken er gegevens op de aanvraag? Of zijn delen van de aanvraag niet duidelijk of onjuist? Dan stuurt de ILT aan de aanvrager een verzoek om aanvulling. Hierin wordt de aanvrager verzocht om binnen een aangegeven termijn de aanvraag compleet te maken of te verduidelijken. Als een verzoek om aanvulling wordt verstuurd, kan de beslissingstermijn van 8 weken worden opgeschort;
  • Afhankelijk van of en welke gegevens als aanvulling worden toegezonden, wordt op de aanvraag een besluit afgegeven of wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld;
  • Is de aanvrager het niet eens met het besluit of met de buiten behandeling gestelde aanvraag? Dan kan hij gedurende 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar aantekenen bij de ILT, afdeling Juridische Zaken;
  • Op het bezwaar volgt binnen 6 weken een beslissing. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd;
  • Op de beslissing op het bezwaar kan binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

2 Uitgebreide procedure bij wijziging inzamelvergunning

Leidt de verandering wél tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu? Dan moet een aanvraag tot het wijzigen van de inzamelvergunning worden ingediend. In dat geval is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing.

Dit is bijvoorbeeld het geval als de vergunninghouder scheepsafvalstoffen wil toevoegen aan zijn inzamelvergunning voor klein gevaarlijk afval. De procedure is dezelfde als die van een aanvraag om een inzamelvergunning.

3 Procedure mededeling bij wijziging inzamelvergunning

In de inzamelvergunning kan een voorschrift staan dat er voor bepaalde veranderingen een schriftelijke mededeling moet worden ingediend. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een ander inzamelmiddel wordt ingezet of als er sprake is van een calamiteit.

Op een mededeling volgt géén besluit van het bevoegd gezag. De aanvrager krijgt wel een bevestiging als de mededeling wordt geaccepteerd. Er mag pas volgens de verandering worden gehandeld als deze bevestiging is afgegeven. Er is geen wettelijke termijn van toepassing voor het afgeven van een ontvangstbevestiging. Maar de ILT streeft er uiteraard naar dit zo snel mogelijk te doen.