Inspectieview en privacy

Inspectieviews is een intern overheidssysteem voor uitwisseling van inspectiegegevens tussen (Rijks-)inspecties en toezichthouders. Leveranciers van informatie voor Inspectieview bepalen zelf welke informatie zij wel of niet delen.

De gegevens in Inspectieview zijn Departementaal Vertrouwelijk. Gegevens zijn Departementaal Vertrouwelijk als ze niet Staatsgeheim zijn, maar wel vertrouwelijk. Als personen de gegevens zien terwijl ze die niet mogen zien, kan dit schadelijk zijn voor een (overheids)organisatie. Het aanzien van de organisatie lijdt er dan onder.

Doelbinding

Het gebruik van Inspectieview valt binnen het doel van publieke taak en de registraties van de verschillende (rijks)inspectiediensten, omgevingsdiensten en andere organisatie die als toezichthouder actief zijn. Elk ander gebruik van de gegevens is niet toegestaan

VTH en nieuwe Omgevingswet

Het delen van informatie via Inspectieview Milieu is geregeld in de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. In de toekomst is de nieuwe Omgevingswet van toepassing.

Verwerkingsverantwoordelijkheid

Inspectieviews is verwerkingsverantwoordelijke voor haar deel van de uitwisselingsketen. Hiervoor zijn gegevenseffectbeoordelingsrapportages opgesteld. Leveranciers en afnemers van informatie zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de eigen processen van levering en afname. Met de DICTU als interne overheidshostingpartij is via de generieke Dienstverleningsovereenkomst een verwerkersovereenkomst opgesteld. Daarnaast wordt met alle bronhouders een aparte dienstverlenings-overeenkomst (DVO) afgesloten. Daarin wordt de toepassing van de AVG toegelicht.

Bewaartermijnen

Gegevens die Inspectieviews worden verstrekt hebben maximaal 5 jaar historie. In Inspectieviews worden geen gegevens bewaard behalve tijdelijk om informatie uit verschillende bronnen te kunnen combineren en versturen. In Inspectieview wordt in een logboek maximaal 3 jaar bijgehouden (wie stelt welke vragen aan het systeem). Hiermee bewaakt het team de werking van het systeem. En onderzoekt mogelijk misbruik.

Uitwisselen van gegevens en beveiliging

De verschillende leveranciers van informatie hebben hun eigen informatie-beveiligingsbeleid. Leveranciers kunnen besluiten tot een gedeeltelijke uitwisseling van gegevens. De gebruiker moet aantonen dat hij gegevens van inspectieviews veilig gebruikt. Hierbij gelden de Rijksregelgeving omtrent Informatiebeveiliging (BIR) en Bijzondere Informatie (VIR-BI). Inspectieviews heeft conform de BIR passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Rechten van betrokkenen en meldplicht datalekken

Voor de wijze waarop betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen en wordt omgegaan met datalekken wordt verwezen naar de ILT privacyverklaring

Aanpassing privacyverklaring

Met de verdere ontwikkeling van het programma en op basis van nieuwe inzichten zullen wij deze privacyverklaring actualiseren en indien mogelijk aanscherpen.

Cookieverklaring

Inspectieview gebruikt cookies voor onderzoek en webstatistieken. Dat doen we om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren. Bijvoorbeeld om het gebruikersgemak te verbeteren. Dit soort cookies heeft geen impact op uw privacy. Ze vallen daarom onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan vraagt Inspectieview geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.