Stilleggen van schepen

Wanneer een schip wordt gebruikt zonder dat daarvoor een geldig certificaat is afgegeven, legt de Inspectie Leefomgeving en Transport een spoedeisende bestuursdwang op. De reden hiervoor is dat de basisveiligheid dat het schip technisch geschikt voor gebruik is, niet kan worden vastgesteld.
Dit betekent dat het schip niet gebruikt mag worden zolang er geen certificaat voor is afgegeven.

Certificerende instantie inschakelen

De eigenaar kan een certificerende instantie inschakelen om te laten onderzoeken of het schip voldoet aan de eisen. Als dit het geval is zal de certificerende instantie het certificaat afgeven en kan het schip weer in de vaart worden genomen.

Certificaat van onderzoek

Wanneer een schip voldoet aan de daarvoor geldende technische eisen wordt een certificaat van onderzoek afgegeven. Voor elk type schip gelden specifieke technische eisen waardoor technisch gezien veilig gebruik van het schip is geborgd. In zekere zin is een certificaat van onderzoek te vergelijken met de APK-keuring van de auto. Zoals het niet is toegestaan om met een auto te rijden die niet of niet tijdig is gekeurd is het ook niet geoorloofd om met een schip te varen wat niet is voorzien van een geldig certificaat.

Passagiersschepen, veerponten, veerboten, drijvende instellingen en binnenschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren of langszij gaan bij schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren moeten een certificaat hebben. Voor de andere type schepen of hechte samenstellen is een certificaat verplicht vanaf een lengte van 20 meter of een product van lengte, breedte en diepgang vanaf 100 m3.

Voorlopig certificaat

De Inspectie Leefomgeving en Transport komt ook regelmatig verlopen voorlopige certificaten tegen. De voorlopige certificaten hebben doorgaans een korte geldigheidsduur. Het uitgangspunt is dat binnen deze geldigheidsduur de reden waarom er nog geen definitief certificaat kan worden afgegeven is weggenomen.

Ook wanneer er sprake is van een verlopen voorlopig certificaat kan de ILT beslissen om spoedeisende bestuursdwang toe te passen. Dit is afhankelijk van de situatie en de informatie van de certificerende instantie.

Boeterapport

Naast het toepassen van de spoedeisende bestuursdwang kan er een boeterapport worden aangezegd voor de overtreding dat niet is voldaan aan de wettelijke verplichting om een certificaat te hebben.

Voorschriften

Op de certificaten staan voorschriften. Bijvoorbeeld of er een ander schip langszij genomen mag worden. Als er niet wordt voldaan aan voorschriften heeft de inspectie ook de mogelijkheid om spoedeisende bestuursdwang toe te passen. Als er een schip langszij genomen wordt terwijl niet op het certificaat is aangetekend dat dit is toegestaan kan de last worden gegeven om deze situatie op te heffen.

De inspectie treft buiten de hoofdcorridors regelmatig ongecertificeerde schepen aan. Het is van belang na te gaan of een schip moet worden gecertificeerd. Stillegging heeft nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering.