Illegaal taxivervoer (snorders)

Illegaal taxivervoer wordt in de volksmond 'snorren’ genoemd, of 'zwarte taxi'. Het gaat om aanbieders van taxivervoer die niet in het bezit zijn van de vereiste vergunning (afgegeven door Kiwa Register B.V.). De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie houden toezicht op het taxivervoer.

Illegaal taxivervoer melden

U kunt illegaal taxivervoer (snorder/zwarte taxi) melden bij de ILT. Wilt u een melding doen over technische gebreken aan een taxi en verwijtbaar gedrag van de taxichauffeur? Dan gebruikt u het formulier Melding taxivervoer overig. 

Aanpak illegaal taxivervoer

De ILT maakt gebruik van diverse inspectievormen. Door waarnemingen, meldingen, klachten, deskresearch, internetmonitoring en andere opsporingsmethodieken worden de activiteiten van snorders in kaart gebracht. Deze waarnemingen kunnen leiden tot diverse acties, van schriftelijke waarschuwingen en informatieverstrekking tot fysieke controles met als gevolg aanhoudingen, inbeslagname van voertuigen en opleggen van hoge boetes.

Snorderactiviteiten worden ook doorgegeven aan de Belastingdienst. Als uitkeringsfraude wordt geconstateerd, wordt deze door de gemeente (sociale recherche) bij het UWV gemeld.
Gebruik maken van snorders kan ook gevolgen hebben voor anderen. Horecaondernemers worden, in geval van signalen over het faciliteren van illegaal taxivervoer door de inspectie en de gemeenten zowel mondeling als schriftelijk gewezen op de consequenties hiervan (wet BIBOB).

Passagiers van snorders zijn (nog) niet strafbaar. Maakt u gebruik van een zwarte taxi, wees u dan bewust dat deze mogelijk onvoldoende is verzekerd. En dat u bij een controle ander vervoer moet regelen.

Waarschuwingen, boetes en andere maatregelen

De inspectie stuurt op basis van binnengekomen signalen en bevindingen brieven aan vermoedelijke snorders, waarin zij gewezen worden op de gevolgen als illegale activiteiten worden voortgezet. Als blijkt dat de snorder al eerder is gewaarschuwd via een voorlichtingsbrief, hij een recidivist of op heterdaad betrapt is, dan heeft dat stevige consequenties.

De ILT maakt tegen de snorder proces-verbaal op en een Last onder Dwangsom (LOD). Dat betekent dat bij herhaling een boete volgt van € 10.000 per keer, met een maximum van € 40.000. Bovenop de reguliere boete van € 4.300. Daarnaast riskeert de snorder een strafblad.

Op last van de Officier van Justitie kan ook de auto in beslag worden genomen.