Toezicht op zorgplicht primaire waterkeringen

Vanaf 2014 heeft de ILT gewerkt aan de ontwikkeling van het toezicht op de inrichting en de uitvoering van de zorgplicht voor de primaire waterkeringen. Daartoe zijn in 2014 en in 2015 pilot-inspecties (in de vorm van audits) uitgevoerd. Het doel van deze pilots was het opbouwen van ervaring en het ontwikkelen van de strategie en methodieken voor deze nieuwe vorm van toezicht, die vanaf 1 januari 2017 een structurele taak is.

Kader Zorgplicht en Basiseisen

Het directoraat- generaal Ruimte en Water (DGRW) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in 2015 het Kader zorgplicht primaire waterkeringen vastgesteld. Het Kader heeft het karakter van een doelvoorschrift. De beheerder is zelf verantwoordelijk voor de inrichting en de uitvoering van de activiteiten die behoren tot de zorgplicht en moet daar zelf (intern) toezicht op houden. De ILT houdt hier rekening mee door bij haar toezicht te kiezen voor systeemtoezicht (in de vorm van audits gecombineerd met reality checks). Naast het Kader hebben de waterkeringbeheerders in 2016 Basiseisen vastgesteld voor de kwaliteit van de uitvoering van de zorgplicht. Het Kader en de Basiseisen vormen het uitgangspunt voor het toezicht op de zorgplicht door de ILT.

Toezichtstrategie en aanpak toezicht zorgplicht

Op basis van evaluatie van de pilots heeft de ILT haar definitieve toezichtstategie en – aanpak vastgesteld voor het reguliere toezicht op de zorgplicht. U vindt deze toezichtstrategie, evenals een toelichting op de strategie voor waterschappen en Rijkwaterstaat, onder het kopje "Documenten" onderaan deze pagina.

Planning inspecties zorgplicht

2017 Q1/Q2 Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
RWS West Nederland Noord
RWS Zee en Delta
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waterschap Vallei en Veluwe
Wetterskip Fryslân
2017 Q3/Q4 RWS Midden Nederland
RWS Noord Nederland
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Rivierenland
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Scheldestromen
2018 Q1/Q2 Hoogheemraadschap van Delfland
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
RWS Oost Nederland
RWS West Nederland Zuid
Waterschap Aa en Maas
Waterschap Hollandse Delta
2018 Q3/Q4 RWS Zuid Nederland
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht / Waternet
Waterschap Hunze en Aa’s
Waterschap Limburg
Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Zuiderzeeland

Resultaten toezicht

De afgeronde inspectierapporten met aanbiedingsbrief aan het dagelijks bestuur en de formele reactie van het dagelijks bestuur daarop vindt u onder ''Rapportages ILT en reacties waterkeringbeheerders".