Toezicht op beoordeling primaire waterkeringen

In Nederland is er sprake van een systeemsprong voor wat betreft de beoordeling van de veiligheid van de primaire waterkeringen. Enerzijds wordt deze sprong veroorzaakt door een nieuwe normeringsystematiek die uitgaat van overstromingskans in plaats van overschrijdingskans, anderzijds door een verandering in het proces van beoordelen en eventueel aanmelden van waterkeringen voor verbetering. Dit is een continu proces geworden met een looptijd van 12 jaar. Voor de eerste beoordelingsronde 2017-2023 (LBO1) is echter maar 6 jaar beschikbaar. Namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat houdt de ILT toezicht op de beoordeling van de primaire waterkeringen. De actuele situatie van de beoordelingen kunt u vinden op het veiligheidsportaal.

Kaders

  • De nieuwe veiligheidsnormen zijn eind 2016 bij wijziging van de Waterwet vastgesteld.
  • Het Wettelijk Beoordelings Instrumentarium (WBI) is eind 2016 bij Ministeriële Regeling vastgesteld.
  • Voor LBO1 geldt een bestuurlijk vastgesteld draaiboek. Het draaiboek is beschikbaar via de site van de Helpdesk Water.
  • Naast het WBI geldt een groot aantal kaderstellende documenten zoals bijvoorbeeld de schematiseringshandleidingen. Dit zijn documenten die weliswaar geen wettelijke status hebben, maar die wel richtinggevend zijn voor hoe de primaire waterkeringen beoordeeld moeten worden. U vindt deze documenten op de site van de Helpdesk Water.
  • De beoordeling van de primaire waterkeringen moet uitgevoerd worden met behulp van binnen het WBI beschikbaar gestelde software.
  • De informatiehuishouding rondom het beoordelingsproces en de rapportage daarover wordt gestroomlijnd door het Water Veiligheids Portaal (WVP). Zowel de waterkeringbeheerders als de ILT zijn verplicht het WVP te gebruiken voor het uitwisselen van informatie.
  • Belangrijk is dat de keringbeheerders op een navolgbare wijze tot beoordelingsresultaten komen en daartoe een logboek bijhouden van de uitgevoerde beoordelingen.
  • Voor de uitvoering van het toezicht op de beoordeling van de primaire waterkeringen heeft de ILT een toezichtstrategie vastgesteld.
  • Om haar werk systematisch en eenduidig te kunnen uitvoeren laat de ILT een handboek voor de toezichthouder ontwikkelen dat is gebaseerd op het WBI. De verwachting is dat dit handboek medio 2017 gereed is.

Planning toezicht beoordeling primaire waterkeringen

Gecoördineerd door de Unie van Waterschappen is in 2017 een overall planning opgesteld van de behoordeling van de dijktrajecten door de waterkeringbeheerders. De ILT past haar planning hier op aan.

Resultaten toezicht

ILT publiceert de resultaten van het toezicht in de vorm van, door de waterkeringbeheerders ingediende, beoordelingsrapportages voor dijktrajecten en haar formele reactie daarop. Verder publiceert de ILT in 2023 de overkoepelende rapportage (landelijk beeld).