Toezicht toetsing regionale waterkeringen RWS

Regionale waterkeringen zijn normaliter geen onderwerp van toezicht door het Rijk (ILT). De provincies stellen de veiligheidsnormen vast en houden toezicht op de regionale waterkeringen. Een uitzondering daarop vormen regionale keringen die in beheer zijn bij het Rijk (Rijkswaterstaat). Daarvoor is de minister van Infrastructuur en Waterstaat kaderstellend én toezichthoudend. Het toezicht op de toetsing van deze keringen ligt, namens de minister, bij de ILT.

Kaders

De minister heeft de normen vastgesteld voor de regionale keringen die in beheer zijn bij het rijk. Tevens zijn de hydraulische randvoorwaarden en de technische voorschriften voor de toetsing vastgesteld. Het draaiboek voor het toetsproces is in voorbereiding.

Planning toezicht toetsing regionale keringen RWS

Het gaat om 108 genormeerde dijkvakken die in 2017 en 2018 worden getoetst en waarover de ILT aan de minister rapporteert. Hiervoor wordt door RWS nog een definitieve planning vastgesteld. De ILT past haar planning hier op aan.

Resultaten toezicht

ILT publiceert de resultaten van het toezicht in de vorm van de door RWS ingediende toetsrapportages voor dijktrajecten en de formele reactie van de ILT daarop. Zij plaatst ook de overkoepelende rapportage aan de minister.