Zorgplicht Rijkswaterstaat primaire waterkeringen Inspecties 2017-2018

Primaire waterkeringen beschermen Nederland tegen overstromingen vanuit zee, grote rivieren en meren. Voorbeelden hiervan zijn dijken, dammen, stuwen en stormvloedkeringen. De waterschappen en Rijkswaterstaat beheren deze keringen en zijn verantwoordelijk voor het (preventief) onderhoud.