Overbrengen afvalstoffen EU

Het overbrengen van afvalstoffen binnen, door, naar en uit de Europese Unie
Als u afval van het ene naar het andere land vervoert, heeft u als transporteur te maken met regels. De overheid wil illegale en milieuonvriendelijke verwerking van afval voorkomen. Daarom heeft Europa deze regels opgesteld, de zogenaamde EVOA (Europese verordening 1013/2006 voor het overbrengen van afvalstoffen). Op deze pagina wordt in het kort aangegeven welke documenten aanwezig moeten zijn en aan welke eisen een afvaltransport moet voldoen. Als u de papieren goed op orde heeft,  zal bij een controle de inspectie sneller verlopen.

Wat afval is

Materiaal wordt beschouwd als afval als iemand zich er van ontdoet, voornemens is zich er van te ontdoen of zich ervan moet ontdoen. Bijvoorbeeld: metaalschroot, residuen, bouw- en sloopafval, ongeteste gebruikte elektr(on)ische apparatuur.

Regels bij overbrenging afval

De EVOA beschrijft de regels waaraan afvaltransporten, die de grens passeren moeten voldoen.
Afhankelijk van het soort afval, het beoogde gebruik en de landen van verzending en bestemming (en eventueel doorvoer), zijn er drie mogelijkheden:

 1. De overbrenging is toegestaan, mits bij het transport van de afvalstoffen een formulier met begeleidende informatie aanwezig is (bijlage VII document). Voorwaarde is ook dat er een EVOA contract is gesloten tussen de opdrachtgever van het transport en de ontvanger van de afvalstoffen.
 2. De overbrenging is alleen toegestaan als alle betrokken landen vooraf toestemming hebben gegeven. Om deze toestemmingen te krijgen moet voorafgaand aan het transport een kennisgeving worden gedaan.
 3. De overbrenging is verboden.

De regels voor ongevaarlijke afvalstoffen (groene lijst afvalstoffen = bijlage III EVOA) zijn in beginsel minder streng dan voor gevaarlijke afvalstoffen (oranje lijst afvalstoffen = bijlage IV EVOA).
Ongevaarlijke afvalstoffen die bestemd zijn voor nuttige toepassing kunnen over het algemeen met begeleidende informatie (bijlage VII document) worden overgebracht (zie punt 1 hiervoor).
Op verzoek van het land van bestemming worden voor ongevaarlijke afvalstoffen in bepaalde gevallen toch strengere regels gehanteerd. Dat is met name het geval bij de uitvoer van afvalstoffen naar niet-OESO landen.
Voor de overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en van ongevaarlijke afvalstoffen die voor verwijdering bestemd zijn, gelden strengere regels. Binnen Europa moet daarvoor voorafgaand toestemming zijn verkregen van alle betrokken landen door middel van een kennisgevingprocedure (zie punt 2 hiervoor). De uitvoer van voor verwijdering bestemde afvalstoffen uit de Europese Unie is zelfs geheel verboden (zie punt 3 hiervoor).
Uitvoer uit de Europese Unie van gevaarlijk afval bestemd voor nuttige toepassing naar niet-OESO-landen is in alle gevallen ook verboden (zie punt 3 hierboven).

Wat moet er bij het transport van afval aanwezig zijn?

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee situaties:

1. Transport van ongevaarlijk (groene lijst) afval dat is bestemd voor nuttige toepassing

Bij het transport moet een volledig ingevuld begeleidend document aanwezig zijn. Officieel heet dit “begeleidende informatie bij overbrenging van afvalstoffen” maar wordt ook wel het ‘bijlage VII-document’ genoemd.
Aandachtspunten bij het bijlage VII-document:

 • Kijk of het document volledig is ingevuld
 • Kijk of de lading overeenkomt met de omschrijving in vak 9
 • Het document moet door de opdrachtgever van het transport ondertekend zijn voordat het transport plaatsvindt (vak 12)
 • De vervoerder ondertekent het document voorafgaand aan zijn transport in vak 5 a, b of c
 • De uiteindelijke ontvanger van het afval ondertekent het document na ontvangst in vak 13

2. Overig afvaltransporten

Voor de overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen, mengsels van afvalstoffen, ongevaarlijke afvalstoffen die verwijderd worden en afvalstoffen die in de EVOA niet staan genoemd, is een vergunning nodig. De volgende documenten moeten bij het transport aanwezig zijn:

 • Kopie Kennisgevingsdocument
 • Kopie schriftelijke toestemming en de voorwaarden van de betrokken autoriteiten
 • Vervoersdocument (Formulier KG NL)

De bevoegde autoriteiten van het land van verzending en het land van bestemming moeten beiden schriftelijk toestemming hebben verleend voor het transport.
Aandachtspunten bij het kennisgevingsdocument:

 • Is het document geldig? Check de periode in vak 6
 • Kijk of de lading overeenkomt met de gegevens in vak 12
 • Is er schriftelijke toestemming van de bevoegde autoriteit? Zie daarvoor vak 20

Aandachtspunten bij het vervoersdocument:

 • Hoort het vervoersdocument bij het kennisgevingsdocument? Check het nummer in vak 1
 • Valt het volgnummer in vak 2 binnen het aantal opgegeven transporten in vak 4 van het kennisgevingsdocument?
 • Vul vak 8 a, b of c in
 • Zorg dat de kennisgever vak 15 heeft ingevuld en ondertekend
 • Vraag bij vertrek of de kennisgever de drie dagen melding heeft gedaan
 • De inrichting waar de afvalstoffen worden verwijderd of toegepast ondertekent het document na ontvangst van de afvalstoffen in vak 17

Wat heeft u nodig voor uw eigen administratie?

Zorg dat u voor uw eigen administratie een afschrift krijgt van het document dat is ondertekend door de inrichting waar de afvalstoffen worden verwerkt of is ondertekend door de volgende vervoerder.

VIHB-registratie

Als afval over Nederlands grondgebied wordt vervoerd dan moet de vervoerder door de Nederlandse overheid zijn erkend door plaatsing op de landelijke lijst van bedrijven die afval mogen vervoeren, inzamelen of hierin mogen handelen of bemiddelen, de zogenoemde VIHB-lijst van de Stichting NIWO. Deze VIHB-verklaring moet kunnen worden getoond.

Toezichthoudende instanties EVOA

Bevoegd gezag voor de handhaving van de EVOA in Nederland is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
De controles worden uitgevoerd in samenwerking met:

 • Politie
 • Douane
 • NVWA
 • Koninklijke Marechaussee

Meer over overbrengen afval

Deze informatie is bedoeld als een handreiking en bevat dus geen complete uitleg van de regelgeving. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Als u meer wilt weten over deze regelgeving dan kunt hier terecht voor meer informatie: