Proef verkorte procedure

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) gaat onderzoeken of de werving en selectie van commissarissen al dermate professioneel is dat zij kan vertrouwen op het oordeel van de Raad van Commissarissen. In overleg met VTW en het ministerie van BZK start de Aw daarom in april 2019 een proef verkorte procedure geschiktheid en betrouwbaarheid.

De proef heeft betrekking op de toets van de ‘geschiktheid’ bij de (her)benoeming van commissarissen. De toets op de ‘betrouwbaarheid’ (controle Belastingdienst, Betrouwbaarheidsformulier en Verklaring Omtrent Gedrag) blijft bij de Aw. De pilot kent een looptijd van 2 jaar en zal tussentijds geëvalueerd worden in een klankbord bestaande uit Aw, BZK en VTW. In 2021 is besloten om deze proef te verlengen tot de ingang van de nieuwe Woningwet.

Vacature of herbenoeming Raad van Commissarissen is een moment voor zelfreflectie

Tijd voor een antwoord op de volgende vragen:

  • Waar staat de corporatie nu?
  • Waar wil de corporatie heen?
  • Wat zijn de externe ontwikkelingen?
  • Wat zijn kansen / bedreigingen?
  • Wat zijn de sterke en zwakke punten van de huidige RvC-leden?
  • Welke versterking heeft de RvC nodig?

Werkwijze

U kunt via een apart formulier uitleggen waarom uw corporatie kiest voor (her)benoeming van een bepaalde commissaris. Geef daarbij aan hoe de competenties en vaardigheden van de kandidaat passen bij de huidige situatie van de corporatie en waar zij heen wil.

De verkorte procedure is niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen de reguliere procedure te doorlopen.

Procedure

U kunt de aanvraag indienen via het formulier Proef verkorte procedure - Melding zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid. Naast de motivering waarom deze kandidaat geschikt is voor (her)benoeming, moet u  het door de kandidaat ingevulde Betrouwbaarheidsformulier en de door kandidaat verkregen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) meesturen.

Dit gaat via het formulier Aanleveren gegevens Geschiktheid en Betrouwbaarheid. In verband met het waarborgen van de privacygegevens van kandidaten is het niet mogelijk om de aanvraag te mailen.

Dien uw aanvraag minimaal 9 weken voor de beoogde (her)benoemingsdatum in voor een tijdige afhandeling.

Onverenigbaarheiden en Wet Bestuur en Toezicht

Het spreekt van zelf dat er geen sprake is van mogelijke onverenigbaarheden en dat de corporatie voldoet aan de voorschriften uit de Wet Bestuur en Toezicht. De Aw verwacht dat de corporatie dit mee neemt in de aanvraag.

Beslissing Aw

Als u kunt aantonen dat de keuze van de kandidaat logisch voortvloeit uit missie, visie, strategie, risicoanalyse en samenstelling Raad van Commissarissen, dan zal de Aw een positieve zienswijze afgeven. De Aw behoudt zich het recht voor om op basis van relevante informatie, kandidaten alsnog uit te nodigen voor een toetsing middels een gesprek. 

Uitzonderingen

Corporaties onder verscherpt toezicht Aw of bijzonder beheer WSW kunnen niet deelnemen aan de pilot.