Verlenging of opschorting termijn visitatieplicht

Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht ten minste eens per 4 jaar een visitatie uit te laten voeren. Dit is zo sinds de invoering van de Woningwet in 2015. In bijzondere situaties kan de Autoriteit woningcorporaties (Aw) op verzoek van de woningcorporatie deze termijn verlengen of opschorten. Een voorbeeld van zo’n bijzondere situatie is een fusie of sanering. Maar dat is niet altijd het geval, de Aw beoordeelt iedere situatie op zich.

Wanneer is besluit tot verlenging of opschorting vereist?

Besluit niet vereist

Gaat het om een verlenging van de termijn met minder dan 6 maanden? Dan hebt u tot 1 juli 2021 geen Aw-besluit nodig. Meer informatie vindt u hier:

Besluit wel vereist

Voor verlenging of opschorting van de termijn van 4 jaar is in alle andere gevallen een besluit van de Aw vereist.

Vereiste documenten

Per document staat aan welke eisen dit moet voldoen. In de eerste kolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Vereiste documenten
Documenten en relevante artikelen Waar moet het document aan voldoen?

Verzoekschrift

Woningwet
Art. 53a, lid 2
  • Vermeldt het L-nummer en de naam van de woningcorporatie.
  • Bevat de naam en het e-mailadres van de contactpersoon.
  • Duidelijke beschrijving van de reden van het verzoek.
  • Geeft aan met hoeveel weken of maanden u de termijn wilt verlengen of opschorten.

Zo vraagt u goedkeuring aan

  1. Stuur de vereiste documenten op via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl.
  2. U krijgt een bevestiging als de Aw de documenten heeft ontvangen.
  3. Als uw aanvraag niet volledig is, laat de Aw u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. De Aw verlengt dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken totdat de aanvraag compleet is. Is de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet? Dan stelt de Aw de aanvraag buiten behandeling.
  4. Als alle informatie is ontvangen, rondt de Aw de beoordeling af.
  5. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Autoriteit woningcorporaties kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Dat kan door een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift. Na een (eventuele) hoorzitting neemt de ambtelijke hoorcommissie een beslissing over uw bezwaarschrift. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.