Wijziging statuten

Waarom goedkeuring?

Bij de oprichting van een woningcorporatie vormen de statuten de belangrijkste stukken. Zij vormen  als het ware de grondwet van de woningcorporatie. Het is mogelijk dat gedurende het bestaan van de woningcorporatie blijkt dat de statuten aanpassing behoeven. U moet dan vóóraf goedkeuring voor een statutenwijziging vragen bij de Autoriteit woningcorporaties

Relevante wetgeving

  • Woningwet, art. 23 lid 3

Wanneer is goedkeuring vereist?

  • De statuten van de toegelaten instelling worden gewijzigd; of
  • De statuten van een verbonden onderneming van de toegelaten instelling worden gewijzigd.

Welke stukken zijn nodig voor goedkeuring?

  • De aanvraag waarin u aangeeft om welke reden tot statutenwijziging wordt overgegaan;
  • De integrale tekst van de statuten, waarin de voorgenomen wijzigingen (gemarkeerd!) zijn opgenomen.

Hoe dient u het verzoek tot goedkeuring in?

Stel alle noodzakelijk stukken op. Via onderstaande link stuurt u vervolgens een mail aan de Autoriteit woningcorporaties:

ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl

Voeg meteen alle noodzakelijke stukken als bijlagen bij. Pas wanneer u alle noodzakelijke stukken heeft ingediend neemt de Aw uw verzoek in behandeling.

Hoe verloopt de behandeling van uw verzoek?

  • U ontvangt per omgaande een ontvangstbevestiging;
  • Wanneer stukken ontbreken of bepaalde stukken niet de juiste informatie bevatten, ontvangt u zo spoedig mogelijk een verzoek om deze alsnog binnen een bepaalde termijn in te dienen. De beslistermijn van 8 weken wordt dan opgeschort. U ontvangt hiervan bericht;
  • Zodra alle informatie is ontvangen begint de inhoudelijke beoordeling om te zien of aan alle wettelijke eisen is voldaan;
  • Bij onduidelijkheden of wanneer alsnog specifieke informatie blijkt te ontbreken, neemt de Aw (telefonisch) contact met u op en schort eventueel de beslistermijn op. U ontvangt hiervan bericht;
  • Als de beoordeling positief is, ontvangt u een goedkeurend besluit; is deze negatief dan ontvangt u een afwijzend besluit.

Aanvraag stopgezet
Wanneer informatie blijft ontbreken wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Autoriteit woningcorporaties kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift en neemt hier na een (eventuele) hoorzitting een beslissing over. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.