Verzoekschrift verlenging of opschorting van de termijn visitatieplicht

Met de invoering van de Woningwet 2015 zijn woningcorporaties wettelijk verplicht ten minste eens per vier jaar een visitatie te laten plaatsvinden.

De Autoriteit woningcorporaties kan namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de termijn van vier jaar verlengen of opschorten, indien naar haar oordeel bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld een juridische fusie of sanering) daartoe aanleiding geven. Woningcorporaties kunnen een verzoek voor de verlenging of opschorting indienen bij de Aw.

Indienen verzoek

In het verzoekschrift moet u aangeven wat de reden is van het verzoek en de termijn waarvoor u uitstel vraagt. Het verzoek met als onderwerp “verzoekschrift verlenging of opschorting visitatieplicht + L- nummer” kunt u mailen naar: ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl. Vermeld in het verzoekschrift tevens de naam en e-mailadres van de contactpersoon.

Relevante wet- en regelgeving

  • Woningwet, artikel 53a