Verzoek lager percentage toewijzingen woningen binnen de doelgroep

Op grond van artikel 48 lid 5 van de Woningwet kan een woningcorporatie een verzoek indienen om minder dan 90% van haar woningen toe te wijzen aan de doelgroep. Dit betreft personen die worden geholpen met huisvesting op grond van inkomen of andere bijzondere redenen.

De woningcorporatie moet dan op grond van artikel 60 van de Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (Btiv) in het verzoek aannemelijk maken dat de verhouding tussen vraag en aanbod een toewijzing van 90% aan de doelgroep niet mogelijk maakt.

Verder geeft u op:

  • Het werkelijke percentage;
  • met welk hoger percentage dit wordt gecompenseerd bij een andere corporatie; 
  • Hoe lang beide percentages zullen gelden (maximaal 4 jaar);
  • Hoe u gaat voldoen aan de 90% na deze periode?
  • Gegevens waarop de berekening op basis van de formule uit art. 60 lid 3 is gebaseerd.

Indienen verzoek

U kunt een verzoek en de bijbehorende stukken per mail indienen bij ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl

Voor een snellere verwerking van uw aanvraag, verzoeken wij u in het vak onderwerp te vermelden: "Verzoek lager percentage toewijzingen woningen binnen de doelgroep".

Nadat het verzoek compleet is, vraagt de Autoriteit woningcorporaties bij de betrokken gemeenten een zienswijze op.