Lager percentage huurwoningen toewijzen aan doelgroep

In de Woningwet staat beschreven dat u als woningcorporatie minimaal 90% van de woningen moet verhuren aan huishoudens uit de doelgroep. Het kan door omstandigheden echter voorkomen dat u als woningcorporatie deze 90% niet kan behalen. De Woningwet biedt u dan de mogelijkheid om voor maximaal 4 jaar een lager percentage aan te houden. Dit mag echter alleen onder bepaalde voorwaarden.

Relevante wetgeving

 • Woningwet, art. 48 lid 1 en 5.
 • Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv), art. 60.

Wanneer is goedkeuring vereist

Goedkeuring van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) is in zo’n geval altijd verplicht.

Vereiste documenten

Per document staat aan welke eisen het moet voldoen en in de eerste kolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Document en relevante artikelen

Waar moet document aan voldoen

Aanvraag

Woningwet, art. 48 lid 5

 • Vermeldt de naam, het adres en het L-nummer van de aanvragende woningcorporatie en van de woningcorporaties die ter compensatie meer dan 90% van hun woningen gaan toewijzen aan de doelgroep.
 • Een duidelijke motivatie waarom het niet mogelijk is de 90%-norm aan te houden.

Onderbouwing aanvraag

Btiv, art. 60, lid 1 en 3

 • Beschrijft op welk gebied het lagere percentage van toepassing is en om welk percentage het gaat.
 • Beschrijft in welk gebied de andere woningcorporaties meer dan 90% van hun woningen aan de doelgroep zullen verhuren en om welk percentage het gaat.
 • Vermeldt voor hoeveel jaar het lagere en het hogere percentage zal gelden, met een maximum van 4 jaar.
 • Beschrijft hoe de woningcorporatie na die jaren aan de 90%-norm gaat voldoen.
 • bevat een berekening van het lagere en het hogere percentage zoals aangegeven in Btiv, art. 60 lid 3, met daarbij de vermelding van de bronnen waaruit de gebruikte gegevens afkomstig zijn.

Zo vraagt u goedkeuring aan

 1. Stuur ons de vereiste documenten via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl
 2. U krijgt een bevestiging als wij de documenten hebben ontvangen.
 3. Als uw aanvraag niet volledig is, laten wij u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. Wij schorten dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken op totdat de aanvraag compleet is. Mocht de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet zijn, dan stellen wij de aanvraag buiten behandeling.
 4. Voordat de Aw een besluit neemt geeft de Aw de gemeenten in het werkgebied van de woningcorporatie de gelegenheid om hun zienswijze op het verzoek bekend te maken. De gemeenten krijgen hiervoor 4 weken (artikel 60 lid 2 Btiv). Tijdens die periode schort de Aw de beslistermijn op.
 5. Als alle informatie is ontvangen ronden wij de beoordeling af.
 6. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Autoriteit woningcorporaties kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift en neemt hier na een (eventuele) hoorzitting een beslissing over. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.